การนำนวัตกรรมและระบบสารสนเทศไปใช้ในการบริหารองค์กร

การนำนวัตกรรมและระบบสารสนเทศไปใช้ในการบริหารองค์กร

            วิวัฒนาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำไปใช้ในการศึกษาควบคู่ไปกับการนำไปใช้ด้านอื่น ๆ ทำให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องกัน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษา วิเคราะห์และปรับตัวให้วิวัฒนาการควบคู่กับการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลดีในส่วนที่ต้องการพัฒนาในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันและหาทางแก้ไขในส่วนที่เป็นผลกระทบในด้านไม่พึงประสงค์ตลอดจนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในด้านที่ช่วยให้เกิดผลดี  แต่ในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่เกิดผลเสีย ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือด้านค่าใช้จ่ายซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  ทำให้เสียเงินตราออกนอกประเทศ  นอกจากนั้นยังมีการนำไปใช้ในด้านที่ไม่เกิดประโยชน์และการนำไปใช้ในทางที่ผิดทั้งที่รู้และไม่รู้เท่าทัน  จึงจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้คุณค่าที่แท้จริงต่อไป

                การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะต้องมีการลงทุนจำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของบุคลากร และมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องวางแผนและพัฒนาไปพร้อม ๆ กันให้สอดคล้อง ระบบที่ดีต้องใช้ง่ายและสอดคล้องกับสภาพการทำงานที่มีอยู่ในเรื่องของบุคคลการ ความเหมาะสมและขีดความสามารถ 

ในขณะเดียวกัน การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดเจตคติที่ดีและให้ความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาไปใช้ในงานระบบใหม่  สิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือประสิทธิภาพของระบบงานซึ่งต้องติดตาม ประเมินผล เพื่อให้การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

                การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ทังนี้เพราะมีผลกระทบต่อบุคคลการในโรงเรียน ทั้งครู นักเรียน และผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายมากและบุคคลการต้องเสียเวลาในการเรียนรู้อีก

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาในอัตราที่รวดเร็วมาก  เทคโนโลยีบางอย่างโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก  การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสถานศึกษาโดยเฉพาะด้านการสื่อสาร  จำเป็นต้องพิจารณาในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปประยุกต์ใช้   สถานศึกษาที่บุคลากรมีอายุเฉลี่ยต่ำกว่า 45 ปี  บุคคลกรกลุ่มนี้จะเป็นบุคคลกรที่ผ่านสถาบันการศึกษาที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาแล้ว  ดังนั้นจึงพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ขาดการสนับสนุนเท่านั้น  หากสถานศึกษาให้การสนับสนุนพวกเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเท จึงมักพบเสมอว่าบุคคลากรบางคนลงทุนไปซื้อหาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีด้วยเงินทุนส่วนตัว  เพื่อนำอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ในการสอนนักเรียนหรือใช้ทำงานอย่างอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน  ดังนั้น การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโรงเรียนที่ครูมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างต่ำจึงไม่ค่อยมีปัญหา

                ในด้านการบริการ  ปัจจุบันสถาบันการศึกษาหลายแห่งกำลังขาดบุคลากรอันเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการลดกำลังคน การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพได้

                เมื่อพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมแล้ว ขั้นตอนต่อไปสถานศึกษาจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่  ความไม่พร้อมของปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนจะยกเลิกการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ทั้งหมด แต่โรงเรียนจะต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ให้ได้

                ในการบริหารและจัดการการศึกษาสมัยใหม่นั้น  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมาก ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งครูอาจารย์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะจึงจะใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในหลายลักษณะ  นอกจากการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยียังมีบทบาทสำคัญมากต่อการบริหาร  ผู้บริหารสามารถนำนวัตกรรมมาใช้ในด้านต่าง ๆ ได้ เทคโนโลยีทำให้สามารพเก็บข้อมูลในแต่ละเรื่องได้อย่างละเอียด และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นรายงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ แต่การที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำอย่างแท้จริง  และบางอย่างจะต้องทำให้เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

 

การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีเว็บไซต์ มาร่วมพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ทุกสาขา แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาความรู้ตามกลุ่มสาระวิชาที่สอนในชั้นเรียนของประเทศไทย  พบว่ามีน้อยกว่าเนื้อหาอื่น ๆ เนื่องจากครู อาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่มีความรู้ในการพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล  ประกอบกับภาระงานที่มีมากทำให้ไม่มีเวลาพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลได้ทันต่อความต้องการใช้งานของนักเรียน

                การบริหารงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารธุรกิจหรือการบริหารการศึกษาก็ตาม ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้มากมาย  ผู้บริหารการศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามข่าวสารและพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ตลอดเวลา  เพราะผู้ที่ตามทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการศึกษา  การบริหารงาน หรือแม้แต่การทำงานทุกอย่างในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน  เราพบว่าทุกหน่วยงานได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้พร้อมทั้งติดตั้งอินเตอร์เน็ตสำหรับค้นหาข้อมูลข่าวสารและการติดต่อธุรกิจ  สถาบันการศึกษาได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสอน  การผลิตสื่อการเรียนการสอน  ตลอดจนการบริหารงานด้วย  ผู้บริหารที่ไม่สนใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาจะขาดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขาดโอกาสที่จะรับรู้ข่าวสารและความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว หากปล่อยให้เวลาผ่านไปมากก็จะกลายเป็นคนตกยุค

 แนวคิดในการบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร

                การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กรความพร้อมของบุคลากรในการศึกษา ครูเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งในการที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้  เนื่องจากครูต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนที่มีครูอายุค่อนข้างสูงส่วนมากจะมีปัญหา เพราะครูกลุ่มนี้จะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น  ถ้าจะให้เรียนรู้อบรมคอมพิวเตอร์ครูก็จะไม่ค่อยอยากไปโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ เช่น แก่แล้ว สายตาไม่ดี  มีภาระด้านครอบครัว  กำลังจะลาออกแล้ว เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไปใช้ในโรงเรียนที่มีครูอายุมาก ๆ จึงค่อนข้างจะมีปัญหา บางครั้งเทคโนโลยีอาจจะไปสร้างปัญหาให้แก่ครูแทนที่จะไปแก้ปัญหาและช่วยพัฒนางาน   สำหรับโรงเรียนที่มีครูอายุเฉลี่ยต่ำกว่า 45 ปี  ครูกลุ่มนี้จะเป็นครูที่ผ่านสถาบันการศึกษาที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาแล้ว ดังนั้น จึงพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ขาดการสนับสนุนเท่านั้น  หากสถานศึกษาให้การสนับสนุน พวกเขาพร้อมที่จะทุ่มเท จึงมักพบว่าครูบางคนลงทุนไปซื้อหาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีด้วยเงินทุนส่วนตัว เพื่อนำอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ในการสอนนักเรียนหรือใช้ทำงานอย่างอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน  ดังนั้น การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในโรงเรียนที่มีครูอายุเฉลี่ยค่อนข้างต่ำจึงไม่ค่อยมีปัญหา    

                สถานศึกษาซึ่งสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา  นักเรียนส่วนมากยังไม่สามารถคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมครูผู้สอนจึงต้องช่วยให้เด็กสามารถคิดโดยนำเสนอในสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี  นวัตกรรมทางด้านสื่อการสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สื่อที่นักเรียนจับต้องได้หรือสามารถทำด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เช่น อาจใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนเรียนศิลปะ โดยการหัดวาดรูปหรือให้ออกเสียงในการเรียนภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในกรณีที่นักเรียนอ่านหนังสือออกแล้ว  นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อทำงานส่งครูหรือสามารถใช้ซอฟท์แวร์บางตัวในการฝึกประสบการณ์เพิ่มจากชั้นเรียนได้  สำหรับสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษา  เนื่องจากเด็กวัยนี้กำลังอยากรู้อยากเห็นและอยากพิสูจน์ความสามารถของตนเอง  การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะเป็นการเสริมประสบการณ์ที่ดียิ่ง  อินเทอร์เน็ตที่นำเข้ามาใช้ในโรงเรียนจะช่วยให้นักเรียนค้นหาความรู้เพิ่มเติมทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนและสิ่งที่เขาอยากรู้เองได้  อินเทอร์เน็ตส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม  จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่พวกเขายังไม่เข้าใจขณะที่เรียนในห้องเรียนเพิ่มขึ้น  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer  Assisted  Instruction)  จึงสามารถช่วยนักเรียนได้ทั้งการเรียนเนื้อหาใหม่  ทบทวนเนื้อหาเดิมที่เรียนแล้วแต่ยังไม่เข้าใจช่วยให้เรียนรู้และเข้าใจสื่อที่เป็นนามธรรมได้มากขึ้น

                สถานศึกษาที่สอนหลักสูตรปริญญาหรือสูงกว่า  นักศึกษาวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและสังคมในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มจะใช้เทคโนโลยีมากขึ้น จึงจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องฝึกฝนและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนวิชาชีพครูจะต้องเรียนรู้นวัตกรรมด้านการสอนและด้านสื่อการศึกษา    การนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในระดับมหาวิทยาลัยจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ง เพราะทำให้นักศึกษาได้ค้นหาในสิ่งที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต  ในด้านการบริหาร ปัจจุบันสถาบันการศึกษาหลายแห่งกำลังขาดบุคลากรอันเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการลดกำลังคน  การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพได้ ตังอย่างเช่น งานทะเบียนและวัดผล เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ในการคิดเกรดจะทำให้ลดภาระของอาจารย์และทำให้นักศึกษาทราบผลการเรียนเร็วขึ้น เป็นต้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิงหไตรภพ

คำสำคัญ (Tags)#เพิ่มในเรื่องนวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 350231, เขียน: 07 Apr 2010 @ 18:34 (), แก้ไข: 08 Jul 2012 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ีดีครับ มาเรียนรู้ด้วย

เขียนเมื่อ 
  • อินเตอร์เป็นเครื่องมือเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดีค่ะ มีประโยชน์มาก แต่ก็มีโทษหากว่าเด็กไปนำข้อมูลมาใช้โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตัวเอง 
  • บทบาทของครูอาจารย์ในโลกยุคใหม่สำคัญมากเลยนะคะ ไหนจะต้องตามให้ทันเทคโนโลยี และต้องตามให้ทันเด็ก ๆ อีกด้วย