ความคาดหวังและตั้งใจในการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของดิฉันก็จะคล้ายๆ กับการที่ดิฉันได้ตัดสินใจมาเรียนวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวรคือ ความต้องการนำความรู้ไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในด้านเทคโนโลยี สามารถออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ อีกทั้งยังได้ความรู้ในโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการสร้างตัวหนังสือ  รูปภาพ  แบบปกติและแบบเคลื่อนไหว  ฯลฯ  ได้ทำการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยวิธีที่ถูกต้องเป็นขั้นตอน  สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อนำเสนอเป็นผลงานวิชาการในการปรับปรุงตำแหน่งหน้าที่การงานและเป็นผู้นำในด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้