ชื่อกิจกรรม              ประชุม Asean Workshop on Compulsory Licensing to Increase Access  to Antiretrovirals and Diagnostic Agents

ระยะเวลา                 วันที่    22-25  พฤษภาคม  2549
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     น.พ.ศักดิ์ชัย  ไชยมหาพฤกษ์  และ  ภ.ก.เชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ  กลุ่มโรคเอดส์ ฯ  ( เป็นตัวแทนกรมควบคุมโรคประเทศไทย )  และประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศสังเกตุการณ์ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมประมาณ  45  คน
สถานที่
                   Hotel Le Meridian Kuala Lumpur  , กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย
ประเด็น
                  พิจารณาข้อกำหนด WTO เรื่อง Compulsory Licensing , Government  Use , Voluntary Licensing  เพื่อนำมาใช้กับยาที่ติดสิทธิบัตรในประเทศไทย
สรุป
                       1.  บรรยายโดยวิทยากรจากประเทศต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
                            
2.  เพื่อใช้เป็นแนวทางการนำมาใช้กับยาที่ติดสิทธิบัตรในประเทศไทย