CAI

ต้อง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
CAI
'''คอมพิวเตอร์ช่วยสอน''' เป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการสอน โดยการเขียนหรือจักสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน มีลักษณะคล้ายกับบทเรียนโปรแกรม โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้ตามอัตราความสามารถของตนเอง ซึ่งบทเรียนที่เขียนขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นเรียกว่า “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน”เป็นซอฟแวร์ทางการศึกษาชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียน, กิจกรรม และสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุดโดยมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่ จะเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kanyanatความเห็น (0)