บทคัดย่อ

งาน ค.ศ.3

ชื่อเรื่อง                :  การพัฒนาชุดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เกี่ยวกับ

                             สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สำหรับนักเรียน

                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ชื่อผู้รายงาน          :  นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ

หน่วยงาน             :  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                             ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ปีการศึกษา           :  2550

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของ ชุดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน 2) ชุดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test แบบ Dependent Sample ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมือง  ประจวบคีรีขันธ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 0.76/79.26 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.59

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์    ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Sienglish

คำสำคัญ (Tags)#บทคัดย่อ#งาน ค.ศ.3

หมายเลขบันทึก: 346681, เขียน: 24 Mar 2010 @ 11:49 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 09:52 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)