กว่าจะมาถึงวันนี้

องค์กรเข้มแข็ง

          กว่าที่พวกเราชาวสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส จะมาถึงวันนี้ได้ พวกเราต้องร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนานับประการ ปัญหาที่กระหน่ำองค์กรของพวกเรามากที่สุด คือเวลาของผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นปลัดเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี ซึ่งต่างมีภาระกิจมากมายในแต่ละวัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งจึงเป็นเรื่องใหญ่มาก

          วันนี้เราทำอะไรได้บ้าง สำหรับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 

          1.วันนี้เรามัีนัดประชุมกันทุกสองเดือน เพื่อนำปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมานั่งพูดนั่งคุยและหาทางออกร่วมกัน หากปัญหาใดที่จำเป็นต้องนำเสนอ ก็มอบหมายท่านประธานสันนิบาตจังหวัด นำเสนอต่อที่ประชุมสันนิบาตภาคใต้ต่อไป การประชุมของเรามีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้เทศบาลต่างๆในจังหวัดเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในช่วงแรกๆของการประชุม ก็มักจะใช้ห้องประชุมของเทศบาลเป็นที่ประชุม แต่ในช่วงหลังๆเราก็พัฒนารูปแบบขึ้น คือมีการขอใช้สถานที่ที่น่าสนใจในอำเภอ หรือในเขตเทศบาลเป็นที่ประชุม เพื่อถือโอกาสแนะนำแหล่งท่องเที่ยว หรือศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ เช่นการประชุมที่เทศบาลตำบลแว้ง เ็ป็นเจ้าภาพ ก็ใช้ห้องประชุมของศูนย์รวบรวมพันธ์ไม้ภาคใต้ ป่าบาลาฮาลา เป็นสถานที่ประชุม เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นเจ้าภาพ ก็ใช้ห้องประชุมของศูนย์การศึกษาพิกุลทองตามพระราชดำริ เป็นสถานที่ประชุมและศึกษาดูงาน โครงการตามพระราชดำริของผู้เข้าประชุม

            สำหรับการจัดการประชุมทุกสองเดือนนี้ เรากำลังสร้างวัฒนธรรมของสันนิบาตจังหวัดนราธิวาสด้วยกันเอง คือ การจัดเลี้ยงอาหาร เราพยายามเน้นไม่ให้มีความฟุ่มเฟือยในการจัดเลี้ยง หลังการประชุมเสร็จ ไม่ให้มีการจัดเลี้ยงที่ร้านอาหาร แต่เน้นในเลี้ยงในที่ที่มีการประชุม ข้าวหม้อ แกงหม้อ ผลไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อให้ทุกเทศบาลในจังหวัด สามารถรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้หมด โดยไม่ต้องกังวลใจ ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการจัดการประชุม ทางสันนิบาตเองก็จะมีงบประมาณสนับสนุนการจัดประชุม 12,000 บาท ด้วย

            2.การจัดพัฒนาบุคลากรของเทศบาล สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวนหนึ่งจากสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเงินจำนวนนี้ ไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนเทศบาลและบุคลากรในเทศบาลทั้งหมด ดังนั้นในการจัดกิจกรรมก็ต้องได้รับความร่วมมือจากเทศบาลทั้งหมดในการสมทบงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เราจัดการแข่งขันกีฬา สันนิบาตเทศบาล เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล ในสิบสี่เทศบาล ของจังหวัดนราธิวาส โดยขอใช้สนามแข่งขันของเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา และแข่งขันฟุตบอลคู่กระชับมิตร กับเทศบาลเมืองเบตง อีกด้วย นอกนั้นก็เป็นการพาสมาชิกร่วมคณะศึกษาดูงานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเบตง และเมืองปีนังประเทศมาเลเซีย นับว่าประสบความสำเร็จพอสมควร

             ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ได้จัดงบพัฒนาบุคลากร โดยการจัดการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลทั้ง 14 เทศบาลในด้านของสิ่งแวดล้อม ที่เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการเชิญวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะและน้ำเสีย มีการพบปะสังสรรค์ ระหว่างพนักงานจ้าง พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลทั้งสิบสี่เทศบาล และยังได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเกาะพงัน ท่านประเสริฐ ภู่ศิริ หรือท่านนายกโอเค (ชื่อเล่น) และท่านปลัดเทศบาล ชำนาญ จันทร์ชูกลิ่น ที่ยกคณะเทศบาลตำบลเกาะพงันมาร่วมเลี้ยงรับรองและร่วมสังสรรค์กับคณะของพวกเราอย่างเป็นกันเอง นอกจากนั้นยังได้กรุณาให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนำขบวนของพวกเราดูแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะอีกด้วย

              3.ในส่วนของความร่วมมือ ร่วมใจที่เกิดอีกประการหนึ่งก็คือ การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ซึ่งครั้งแรก จัดโดยเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นเจ้าภาพ ซึ่งหลังจากนั้นเนื่องจากสภาพปัญหาของความไม่สงบ และความไม่พร้อมหลายๆด้าน จึงทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาต้องหยุดชงักไป จนในปี 2552 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส จึงได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รับเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ซึ่งก็สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันผ่านพ้นไปด้วยดี โดยไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดๆเกิดขึ้น นักกีฬาอันประกอบด้วย พนักงานจ้าง พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล ได้มาร่วมการแข่งขันกีฬา ซึ่งจัดขึ้นสองวัน และร่วมงานเลี้ยงรับรองที่จัดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลต่างๆอย่างสนุกสนาน บรรยากาศเป็นไปด้วยมิตรภาพและความอบอุ่น หลังจากการจัดการแข่งขันกีฬาสิ้นสุดแล้ว ที่ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส จึงได้มีมติให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ เป็นประจำทุกปี โดยให้เทศบาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และเพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักแก่เทศบาลเจ้าภาพ จึงให้ทุกเทศบาลจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ เทศบาลละ 30,000 บาท (และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ให้เทศบาลที่รับเป็นเจ้าภาพ จัดทำโครงการขอรับเงินสนับสนุนก่อนทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี) โดยในปี พ.ศ.2553 เทศบาลที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทสบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 3 คือเทสบาลเมืองตากใต ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันในเดือนพฤษภาคม 2553

               สำหรับทิศทางในอนาคตของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส นั้น เนื่องจากในปัจจุบันการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้องค์กรของเทศบาลเพิ่มมากขึ้น จนเวทีใหญ่ๆอย่าง เวทีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือเวทีสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ใหญ่เกินกว่าจะเป็นเวทีที่ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น หรือนำเสนอปัญหาและอุปสรรคต่อไป เวทีเหล่านี้จะเป็นเวทีที่นำเสนอปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านการกลั่นกรองและเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับชาติ ดังนั้นบทบาทและความสำคัญในการพูดคุยแก้ไขปัญหาต่างๆ จะต้องถูกส่งย้อนกลับมาในเวทีระดับจังหวัด ซึ่งยังเป็นเวทีขนาดเล็ก (แต่ไม่แน่ในอนาคตถ้า อบต.ยกฐานะกันหมด สมาชิกอาจจะเป็นร้อยๆก็ได้ อาจจะต้องแยกเป็นสันนิบาตเทศบาลอำเภอก็เป็นไปได้) ดังนั้นในการปรับตัวปรับโครงสร้างเพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัด ต้องมีการปรับโครงสร้าง ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว ในเรื่องนั้น และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาก็เป็นไปได้ ซึ่งหากมีการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง จะเป็นการเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดให้มีความโดดเด่นมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสความเห็น (0)