เผยแพร่ผลงาน เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส

กีฬาเทเบิลเทนนิส

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาพลศึกษา รหัสวิชา พ 31101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส 

ผู้ศึกษาค้นคว้า      นายธวัช  ชาวนา

ชื่อสถาบันที่สังกัด        โรงเรียนบางปะหัน  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปีที่ทำการศึกษา                      2551

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ

การสอน  วิชาพลศึกษา รหัสวิชา  พ  31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  กีฬาเทเบิลเทนนิส

 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบ

การสอน  วิชาพลศึกษา  รหัสวิชา  พ  31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  กีฬาเทเบิลเทนนิส 

 3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  กีฬาเทเบิลเทนนิส  และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน  วิชาพลศึกษา  รหัสวิชา  พ  31101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  กีฬาเทเบิลเทนนิส  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนบางปะหัน  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน  39  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่   

1)  เอกสารประกอบการสอน  วิชาพลศึกษา  รหัสวิชา  พ  31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  กีฬาเทเบิลเทนนิส  ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นรวมทั้งหมด  จำนวน 6  เล่ม   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  กีฬาเทเบิลเทนนิส   ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  และ  3)  แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน  วิชาพลศึกษา  รหัสวิชา  พ  31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  กีฬาเทเบิลเทนนิส  จำนวน  10  ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่า   t-test   (Dependent  Sample)  ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

                   1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  วิชาพลศึกษา  รหัสวิชา  พ  31101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  กีฬาเทเบิลเทนนิส  มีประสิทธิภาพ   88.72/88.85  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

                   2.  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน  วิชาพลศึกษา  รหัสวิชา  พ  31101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  กีฬาเทเบิลเทนนิส  เท่ากับ   0.8690  หมายความว่า  หลังจากที่นักเรียน

ได้เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชาพลศึกษา  รหัสวิชา  พ  31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

 เรื่อง  กีฬาเทเบิลเทนนิส  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้นแล้วนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  86.90

                   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชาพลศึกษา  รหัสวิชา  พ  31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  กีฬาเทเบิลเทนนิส  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                4.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน  วิชาพลศึกษา  รหัสวิชา  พ  31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  กีฬาเทเบิลเทนนิส  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบางปะหัน

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนบางปะหัน

หมายเลขบันทึก: 346159, เขียน: 22 Mar 2010 @ 11:06 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 14:25 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.172.167.198
เขียนเมื่อ 

กวนตีนเนอะ

ฮ่า ๆๆๆๆๆ

จางรายยยยย

IP: xxx.172.167.198
เขียนเมื่อ 

อารายง่า

พูดม่ายรุเรื่อง

กวนล่ะนะ

เด่โดน กิกิกิ

นิสัยเสียยยยยยย