หัวข้องานวิจัย

รวมหัวข้องานวิจัย GDIC

รายชื่อนักศึกษา                              หัวข้องานวิจัย

ชวรัตน์  พัวศรีพันธ์                           

การนำ IT มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอ SMEs ในประเทศไทย

Surat Thanprasertkul

แนวทางการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในประเทศไทย

Apichat Likittianthong    ปัญหาธุรกิจค้าปลีก

วุฒิศักดิ์  ทรายทอง  งานวิจัยเรื่อง RFID  กับการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม

Chupong  Chaimongkol   Marketing strategy in Technology Firm

Adisak  Suwarnwong      Electronic Kanban in SCM

Vanida  Imtong    R&D Cooperation and Firm performance

Chayapol  Khuankhein     Research Energy saving  Technology Competitiveness

Chailert  Nithiubati   ศึกษา Competencies ของหัวหน้างานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษากลุ่มบริษัทโตชิบา

จิรานุวัฒน์  ศรีหาคำ    ระบบสารสนเทศทางการวางแผนกำลังผลิตในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

อินทัช  โล่อุทัย การรวบรวมและกระจายกับการแก้ปัญหา ของ expert

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรปริญญาโท GDICความเห็น (0)