จากการสืบค้นข้อมูลด้าน M-Learning ได้พบงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ M-Learning ซึ่ง Sunshil K. Shamar and Fred L. Kitchens ได้ทำการวิจัยเรื่อง Web Service Architececture for M-Learning จาก http://www.ejel.org ในบทคัดย่อ ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อโรงเรียนหลายแห่งเสนอหลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีสาเหตุเนืองมาจากผลทางเศรษฐกิจและเหตุผลอื่น ๆ ทังจากผู้สอนและผู้เรียน โดยกระบวนการ M-Learning จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอาชีพครู บทบาทด้านการศึกษา เนื้อหาหลักสูตรและกิจวัตรในชั้นเรีนย อย่างไรก็ตาม M-Learning ก็ยังต้องการระบบรับรองที่มีโครงสร้างแตกต่างกันไป เนื่องจาก M-Learning ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันในระดับมาตรฐานของระบบซอฟแวร์ งานวิจัยนี้จะเสนอวิธีการใช้งานโครงสร้างการให้บริการแบบเครือข่ายสำหรับ M-Learning

     ผู้เขียนคิดว่าในอนาคตการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านรูปแบบ M-Learning ในประเทศไทยคงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายโอกาสทางการศึกษาไทยต่อไป