เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ผลงานทางวิชาการ

 

ชื่อเรื่อง                               รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน  ชุด พอเพียง               เพื่อพ่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

                                         วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้รายงาน                         นางณัฐวดี  รักษาธรรม

ตำแหน่ง                             ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

สังกัด                                 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

                                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

 บทคัดย่อ

                 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ชุด พอเพียงเพื่อพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/ 75  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ชุด พอเพียงเพื่อพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน  และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ชุด พอเพียงเพื่อพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ชุด พอเพียงเพื่อพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษา  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1  จำนวน 328 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling )ได้แก่ นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  “ณ นครอุทิศ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 35 คน สถิติที่ใช้ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้  t-test dependent  ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

 ผลการศึกษาพบว่า

                1.  บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน  ชุด พอเพียงเพื่อพ่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/ 84.83

                2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ชุด พอเพียงเพื่อพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ  0.5105  หมายความว่า นักเรียนมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 51.05 

                3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ชุด พอเพียงเพื่อพ่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

               4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  “ ณ นครอุทิศ” ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ชุด พอเพียงเพื่อพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมทั้ง 5 ด้านคือ 1)ด้านภาพประกอบสื่อ 2)ด้านเนื้อหาสาระความรู้  3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  4) ด้านการวัดผลและประเมินผล และ 5)ด้านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.08 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับมากที่สุดอันดับแรกใน 2ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94คือ  ด้านภาพประกอบสื่อได้แก่ 1)ภาพปกสวยงามดึงดูดใจและรูปภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา  และด้านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้แก่ 2)การทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น  3)กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบ ทำให้มีทักษะในการอ่านมากยิ่งขึ้น  และ 4) ความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีก

                โดยสรุปการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ชุด พอเพียงเพื่อพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นี้มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความพึงพอใจจึงควรสนับสนุนให้มีการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนเป็นรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละวิชา อันจะทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมกับการเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 343103เขียนเมื่อ 9 มีนาคม 2010 19:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 พฤษภาคม 2012 13:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี