ผลจากการสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจ

          ฝ่ายบริหารได้จัดทำตัวชี้วัดและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนน โดยผู้ที่จะได้คะแนนต้องได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หลังจากทำการประเมินรอบที่ 1 แล้ว ฝ่ายบริหารก็นำมาคุยกันในฝ่ายถึงผลความพึงพอใจที่ได้รับ และจากการประเมินในครั้งนี้ปรากฏว่าทุกคนในฝ่ายก็สามารถผ่านเกณฑ์ได้คือได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กันทุกคน ส่วนข้อเสนอแนะเราก็มาคุยกันถึงการนำมาปรับปรุงงานด้านการบริการตามที่ผู้รับบริการเสนอแนะมาเริ่มจาก

งานยาน อาคาร และสถานที่ หัวข้อที่ควรปรับปรุงได้แก่ความสะอาดของยานพาหนะ การตรงต่อเวลา มารยาทในการขับรถ ความพร้อมในการใช้งานของรถ ความมีมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงานกับผู้รับบริการ

งานธุรการ หัวข้อที่ควรปรับปรุงคือความรวดเร็วในการให้บริการ

         เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทุกคน รับทราบและจะปรับปรุงงานในส่วนของตนเองให้ดีขึ้นตามหัวข้อที่ผู้รับบริการประเมินทั้งนี้ฝ่ายบริหารต้องขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอ
ดี ๆ มาให้ ในส่วนที่ฝ่ายสามารถปรับได้ตามที่เสนอมาก็จะรีบดำเนินการ ส่วนบางข้อที่เสนอแนะมาอาจจะทำไม่ได้เนื่องจากขัดต่อระเบียบการบริหารงานของทางราชการ ก็จะชี้แจงให้ทราบในที่ประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ในคราวต่อไป หวังว่าในรอบต่อไปคงได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้รับบริการทุกท่าน