ข้อสอบสารสนเทศ

นายประยูร
สารสนเทศ

แบบทดสอบปลายภาค

วิชา การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

......................................................

ตอบคำถามข้อ ๑

        สารสนเทศที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งพอจะกล่าวได้ดังนี้

        ๑.ระบบสารสนเทศ  คือ ระบบของการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล  โดยอาศัยบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน

        ๒.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการศึกษา อันได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน  การวางแผนและการบริหารการศึกษา  การวางแผนหลักสูตร การแนะแนวบริการ การสอบวัดผล และการพัฒนาบุคลาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่นิยมได้แก่

                ๑.ระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน

                ๒.การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

                ๓.การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

                ๔.ระบบสารสนเทศ เอกสาร

จึงมีการกล่าวไว้ว่า ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในปัจจุบันซึ่งอยู่ท่ามกลางระบบฐานข้อมูลจำนวนมากซึ่งคลังข้อมูลนั้นบางครั้งไม่เกิดประโยชน์ องค์กรจึงต้องจัดระบบสารสนเทศให้ดี ซึ่งมีระบบเช่น

                ๑.ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นภาพรวมของสถานศึกษา

                ๒.ข้อมูลที่เป็นเศรษฐกิจ สังคมและความต้องการของชุมชน

                ๓.สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้าง

                ๔.ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ซึ่งในการบริหารสารสนเทศในสถานศึกษาจึงต้องมีการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

                ๑.ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา เช่น

                                - ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

                                - สภาพเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง

                                - สภาพการบริหารจัดการตามโครงสร้าง

                                - ระบบการจัดการเอกสารต่าง ๆ

                                                ฯลฯ

                ในการบริหารจัดการด้านนี้มีตัวอย่างการดำเนินงานตามระบบสารสนเทศโดยอาศัยเทคโนโลยี คือการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา เช่น โปรแกรมบริหารสถานศึกษา ( SMIS) โปรแกรม  P-Obec หรือโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่นำมาบริหารจัดการได้ ทำให้สถานศึกษามีข้อมูลที่ครบถ้วน

                ๒.ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน ในด้านนี้จะเกี่ยวกับข้อมูลการบริหารของโรงเรียน ข้อมูลของผู้เรียน สำมะโนนักเรียน ข้อมูลการใช้เครื่องอุปโภคและบริโภค  ด้านสุขภาพอนามัย  การแนะแนว ด้านผลการเรียน ซึ่งเหล่านี้สามารถนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้มาก เช่นการรายงานผลผู้เรียนโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมคำนวณผลการเรียน และอื่น ๆตัวอย่าง โปรแกรมที่ใช้ เช่น โปรแกรมทะเบียนวัดผล ( Student )   โปรแกรมSMIS โปรแกรม M-obec โปรแกรม E-book  / E-learning /  E-libeary

                ๓.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิชาการ ในด้านนี้ได้แก่การบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารวิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา  การวัดและประเมินผล การรายงานผล  การจัดตามสอน การลงทะเบียนเรียน  และอื่น ๆ อีกหลายประการ ซึ่งเป็นการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์มาใช้ในการบริหารงานทำให้การค้นหา  สรุป นำเสนอข้อมูลสารสนเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โปรแกรมที่ใช้เช่น โปรแกรมทะเบียนวัดผล ( Student )   โปรแกรมSMIS โปรแกรม M-obec 

                ๔.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งในด้านนี้ขอบเขตของการดำเนินการ คือ

                          - ข้อมูลต่างๆของโรงเรียน

                         - ข้อมูลของครู  นักเรียน บุคลากรอื่นๆในโรงเรียน เช่น วุฒิการศึกษา  เงินเดือน งบประมาณ ครุภัณฑ์ สภาพชุมชน  ผู้ปกครอง อื่นๆ 

                                                                ฯลฯ

                การใช้สารสนเทศในด้านนี้เพื่อจัดการข้อมูลมีโปรแกรมที่ใช้เช่น โปรแกรม โปรแกรมSMIS โปรแกรม M-obec  โปรแกรม  P-Obec

                  จึงกล่าวได้ว่าในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้นต้องจัดระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ทั้งในด้านข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ข้อมูลของผู้เรียน ข้อมูลครู บุคลากร และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ เพื่อมู่งสู่คุณภาพยุคไอทีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกล

  คำตอบข้อ ๒

               การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

              เทคโนโลยีสมัยใหม่ หมายถึง สิ่งที่พัฒนาความเจริญงอกงามของมนุษย์หรือวิทยาการสมัยใหม่ที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ ซึ่งในปัจจุบันมีความสำคัญมาก  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ

                ๑.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสื่อสารมวลชนมีความสำคัญต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรียนรู้ แหล่งข้อมูลข่าวสารประจำวัน เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคขาดไม่ได้ จึงทำให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดหลักสูตรการสื่อสารมวลชนขึ้น

                ๒.เทคโนโลยีโทรคมนาคม เป็นระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งข้อมูลต่อกันซึ่งเดิมนั้นการสื่อสารต้องใช้ตัวบุคคลหรือเอกสารเท่านั้นและใช้เวลามาก แต่ปัจจุบันได้พัฒนามาสู่ระบบไอที เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรสาร  อินเตอร์เน็ต  E-mail   และปัจจุบันนอกจากใช้การสื่อสารได้เพาะข้อความ เพิ่มเป็นระบบติดต่อด้วยเสียงและติดต่อด้วยภาพ เช่น การประชุมทางไกลผ่าจอภาพ   หรือ  Web cam ต่างๆ    ซึ่งพัฒนา จากระบบ       อะนาล็อก มาเป็นระบบดิจิตอล

๓.เทคโนโลยีสารสนเทศ  คือการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กกเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้  หรือเรียกว่าเทคโนโลยีการศึกษา ( Education Technology  ) มี ๕ ลักษณะ

- เทคโนโลยีการพัฒนา

- โทรคมนาคม วิทยุ โทรทัศน์

- ภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์

- คอมพิวเตอร์

- การเชื่อมโยงเทคโนโลยีจากสาขาอื่นมาใช้

ซึ่งหากนำมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาให้เกิดผลมากที่สุดก็สามารถดำเนินการได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่นการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การใช้ E-book   E-learning  Web blog ฯลฯ

ทำให้เกิดการสอนที่หลากหลายใช้ได้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เป็นไปตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งเสริมการศึกษาทุกสถานที่ทุกคน

  คำตอบข้อ ๓

การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ซึ่งในการดำเนินการด้านการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นแนวนโยบายของกระทรวงได้กำหนดให้มีการพัฒนาครูทั้งระบบ

การจัดการความรู้  KM  มีความสำคัญในรูปแบบโมเดลปลาทู ซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ

๑.ส่วนหัวปลา (KV ) หมายถึงผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ กล้าเปลี่ยนแปลง คิดนอกกรอบ ในการพัฒนาบุคลากรคือครูให้มีสมรรถนะที่ครบสมบูรณ์  ผู้บริหารเปรียบเสมือนคุณเอื้อและคุณอำนวย

๒.ส่วนตัวปลา( KS ) ผู้บริหารต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีในการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะ จัดระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล โดยนำระบบ PDCA เข้ามาบริหารจัดการซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหน้าที่ของ คุณกิจ

๓.ส่วนหางปลา (  KA  ) การจัดการกับส่วนของคลังความรู้ที่จะพัฒนาครุทั้งระบบให้มีสมรรถนะที่สมบูรณ์ โดยการใช้ไอซีที หรือสื่ออื่น ๆ ทำให้เกิดองค์ความรู้ในองค์กร

ซึ่งหากต้องการให้เกิดองค์ความรู้ ตามแผนภูมิ

 

......................................................................................................

นายประยูร   รักษ์กำเนิด   รหัส 5246701024

 

                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#สารสนเทศ

หมายเลขบันทึก: 342272, เขียน: 06 Mar 2010 @ 10:15 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)