ตอบรับการเป็นประธานในแต่ละฝ่ายในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2550

ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อมหาวิทยาลัยของเรา

         ตามมติที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 25 50 (KKU Innovation Show 2007) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2549 ได้เสนอประธานฝ่ายต่าง ๆ  และได้ดำเนินการประสานและตอบรับแล้ว ดังนี้             

            1. ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน   คือ  รองศาสตราจารย์ศักดา  ไชกิจภิญโญ 
            2.ฝ่ายนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ   ศาสตราจารย์ละออศรี     เสนาะเมือง 
            3. ฝ่ายนวัตกรรมยานยนต์และพลังงาน  คือ  อาจารย์กิตติ  เชฏฐะพงษ์
           4. ฝ่ายนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคม ศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรม  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง  ธีรพิจิตร
           5. ฝ่ายนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ  รองศาสตราจารย์วีรพล  คู่คงวิริยพันธุ์   
           6. ฝ่ายนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  อึงพินิจพงศ์ 
           7. ฝ่ายการเงิน คือ นายสุรเชษฐ์  มั่งมีศรี  รองประธานคือ นางเพ็ญนิดา ประสาทการค้า
 
           8. ฝ่ายกิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ คือ รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  คำเหม็ง  รองประธานนายพิชัย  เล่งพานิชย์   
           9. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ คือ  นายธวัช  รัตนมนตรี  
          10. ฝ่ายสถานที่ คือ  อาจารย์ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์   
          11. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  คือ นายสุวัฒน์  บุญจันทร์  รองประธาน คือนายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย     
          12. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย คือ นายอรุณ  จันทุมา  
          13. ฝ่ายต้อนรับแขก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี  เจียรนัยกูร  รองประธาน คือ นางเอื้องฟ้า  วรรณสิทธิ์ 
          14. ฝ่ายดนตรีไทย คือ  อาจารย์จรัญ  กาญจน์ประดิษฐ์  
          15.ฝ่ายกิจกรรมประกวดแข่งขันโต้วาที คือ   นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย     
          16. ฝ่ายกิจกรรมประกวดแข่งขันจรวดขวดน้ำ คือ   นายประภาพรณ์  ขันชัย   รองประธาน คือ นางสาวเดือนเพ็ญ  ชิวพิมาย
          17. ฝ่ายประเมินผล  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  วัฒนชัย                     
       
     
  
 
    
   

                          

             
                         

                                                                                             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ความเห็น (1)

พิชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ok ครับ