วัตถุประสงค์ของการจัดทำ Blog นี้ คือเพื่อใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และเป็นที่สำหรับเก็บข้อมูลงานวิจัย  Blog นี้สร้างขึ้นในรายวิชา KM เทอม 1/2548