เงินทองต้องใช้ให้ถูกทาง

TUKTA
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การใช้เงิน

ทุกวันนี้ ทุกคนล้วนต้องการมีเงินทองใช้เยอะ ๆ การใช้เงินให้สนุกต้องมีเทคนิค ถ้าใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายก็ไม่มีเหลือไว้ให้ใช้อีก เพราะฉะนั้น ลองมาสำรวจการใช้เงินกันเถอะค่ะ

ขั้นที่ 1 สำรวจตัวเอง

         เริ่มจากการสำรวจว่าอะไรที่ต้องใช้ อะไรที่ต้องการ เพื่อแบ่งการใช้เงินให้ถูกจังหวะ

ขั้นที่ 2 วางวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

         การกำหนดเป้าหมายที่ดีควรใช้ SMART เป็นเครื่องมือคือ

         S      Specific ชัดเจน ตรงประเด็น

         M     Measurement วัดผลได้

         A      Achievement  สามารถทำได้

         R      Reasonable มีเหตุมีผล

         T      Timing กำหนดได้ด้วยระยะเวลา

เช่น วันนี้ถามตัวเองว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ และในเวลากี่ปี คุณต้องการมีเงินไว้ใช้เท่าไหร่ เป็นต้น

ขั้นที่ 3 แบ่งเงินออกเป็น 3 ก้อน

         ก้อนที่ 1 สำหรับอะไรที่ต้องใช้

         ก้อนที่ 2 สำหรับอะไรที่ต้องการ

         ก้อนที่ 3 สำหรับเอาเงินมาต่อเงิน

         เงินในก้อนที่ 3 คือเงินที่เราจะนำไปต่อเงินให้เพิ่มพูนขึ้น และถ้าให้ดีก็พยายามจัดก้อนที่ 2 ให้เหลือน้อยหน่อย โดยคงก้อนที่ 1 ไว้เราก็จะได้เงินก้อนที่ 3 ไปต่อเยอะขึ้น

ขั้นที่ 4 สำรวจเงินก้อนที่ 1 อะไรที่ต้องใช้

          ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัย 4 ที่ต้องใช้กันเต็มที่และเต็มมูลค่าเงิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอาหาร ซึ่งเงินก้อนนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับรายได้ ทางที่ดีไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของรายได้ เพราะจะได้เอาอีกครึ่งหนึ่งไปใช้ในส่วนที่ต้องการและส่วนที่เป็นเงินต่อเงิน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าช่วงอายุเราอยู่ช่วงไหนด้วย

ขั้นที่ 5 สำรวจเงินก้อนที่ 2 อะไรที่ต้องการ

           ลองเขียนดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราได้รับแล้วมีความสุขบ้าง อย่าลืมเรียงลำดับอะไรที่ต้องการก่อนหลัง คำนวณเม็ดเงินที่ต้องใช้เพื่อตัดสินใจเลือกหรือตัดทอนบางรายการที่เกินความต้องการออก เพื่อวางแผนในการเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่ต้องการใช้

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดสรรเงินความเห็น (0)