หนังสือส่งเสริมการอ่าน

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักษ์สุขภาพ

หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  รักษ์สุขภาพ 

                     เล่มที่  1

 

 

 

ใช้ประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

วิชาสุขศึกษา  

 

 

โดย  

ปกรณ์   ไปยะพรหม  

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  

 

โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  

อำเภอวานรนิวาส          จังหวัดสกลนคร  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                    คำนำ

 

                   หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  รักษ์สุขภาพ  เล่มที่  1  เรื่อง  เคล็ดไม่ลับสิบประการ  เล่มนี้ ใช้ประกอบการเรียนวิชา    สุขศึกษา  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  เรื่อง  การดูแลสุขภาพของตนเอง  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  และเป็นการฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยให้ถูกต้อง  คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น

                   หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นโดยการศึกษาวุฒิภาวะและ การเรียนรู้ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2  เนื้อเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง 10  ประการ  และประพันธ์เป็นคำคล้องจองประเภทกลอนสี่  ที่จดจำได้ง่าย

                   ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้  จะเกิดประโยชน์  แก่นักเรียนและผู้อ่านตลอดจนครูผู้สอนในการใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป

 

ชื่อเรื่อง                  :  รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดรักษ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

                               และพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า      :  นายปกรณ์  ไปยะพรหม

                                     ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านวานรนิวาส  (ราษฎร์บำรุง)

                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร   เขต 3  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ปีที่พิมพ์               :  2552

 

บทคัดย่อ

 

                  การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดรักษ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดรักษ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดรักษ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และเพื่อศึกษาความความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดรักษ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3  ปีการศึกษา  2552  จำนวน  38  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ   มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.80  ถึง  1.00  ค่าความยาก  (p)  0.23  ถึง  0.77  และค่าอำนาจจำแนก  (B)  ตั้งแต่  0.21  ถึง  0.62  และค่าความเชื่อมั่น  (rcc)  เท่ากับ  0.91  และแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 10  แผน  สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าที  (t-test  แบบ  Independent  samples)   

                  ผลการวิจัย  พบว่า

                    1.  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดรักษ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.68/82.54 

                  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดรักษ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                  3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดรักษ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้        สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เท่ากับ   0.5720   คิดเป็นร้อยละ  57.20  

                  4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  มีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดรักษ์สุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในระดับมาก

 

                                                                                                                                                                  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูปกรณ์

คำสำคัญ (Tags)#erkm

หมายเลขบันทึก: 339062, เขียน: 22 Feb 2010 @ 11:48 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 15:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

IP: xxx.26.246.113
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ดีคงจะเป็นประโยชน์สำหรับครูนักเรียนทุกคนนะ

IP: xxx.26.246.113
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ ขอคำแนะนำการทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน บ้างนะครับ

ครูอ้อ
IP: xxx.26.246.72
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้จัดทำนะคะ

ครู ป. 1
IP: xxx.53.111.154
เขียนเมื่อ 

เห็นหนังสือของคุณครูที่เผยแพร่แล้ว น่าสนใจมาก เด็ก ๆ คงชอบเพราะอ่านง่าย ขอบคุณที่ให้เป็นวิทยาทาน

ขอให้คุณครูประสบความสำเร็จที่ตั้งไว้นะคะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ จะสู้ต่อไปให้สมกับเป็นพ่อพิมพ์ของชาติ

ครูป.6
IP: xxx.26.245.142
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ครูวี
IP: xxx.26.248.103
เขียนเมื่อ 

เห็นหนังสือคุณครูแล้วชอบมากเลยครับ...รูปภาพประกอบน่ารัก เนื้อเรื่องอ่านเข้าใจง่าย ขอบคุณมากครับ