http://www.bloggang.com/data/lungboon/picture/1186233414.jpg

   บ้านหลังน้อยใกล้ทะเลพร้อมรับใช้

ญาติผู้ใหญ่ผู้น้องให้สุขี

อยู่อย่างไทยสุขเกษมเปรมปรีดิ์

พัฒนาชีวีด้วยสมุนไพร

   เสาร์อาทิตย์ว่างงานรู้หลีกหลบ

บ้านตะกรบหาดทรายขาวชวนหลงใหล

ธรรมชาติสวยงามถิ่นแดนไทย

ต้นไม้ใหญ่อนุรักษ์ให้ยืนนาน

   เศรษฐกิจพอเพียงผสมผสาน

รู้ประมาณการบริโภคช่วยสมาน

ปลูกพืชผักสวนครัวรับประทาน

มีน้ำใจเจือจานให้ญาติมิตร

                  อรัญน้อย