ขั้นตอนที่1  ผ่าไม้ครึ่งชีกตามแนวยาว

ขั้นตอนที่2  การผ่าไม้ตามแนวยาวเล็กๆขนาดกว้าง12เซนติเมตร

ขั้นตอนที่3  การเหลาไม้ให้บางๆ เหลือแต่เปลือกไม่ไผ่กับเนื้อไม้นิดหนึ่ง

ขั้นตอนที่4  เริ่มวางไม้ชั้นแรก 5-6 ชิ้น

ขั้นตอนที่5  เริ่มสานจัดไปโดยจะใช้การขัดลายสอง

ขั้นตอนที่6  การเหลาไม้เพิ่มกรณีไม่พอ

ขั้นตอนที่7  ลักษณะการขัดลายสองจะมีลักษณะสลับกัน

ขั้นตอนที่8  การใช้แผ่นพลาสติกที่นำมาจากที่รัดลังบรรจุมาใช้เสริมเพื่อความทนและแข็งแรง

ขั้นตอนที่9  กานขึ้นขอบตะกร้าจะสานกลับไปมาลักษณะ