การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551

          การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2551 ครั้งนี้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ ของ สตัฟเฟิลบีม (Sutfflebeam : CIPP Model)  มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านบริบท   2)  เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในด้านปัจจัยการดำเนินการ   3)  เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในด้านกระบวนการ   4)  เพื่อประเมินผลสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2551

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้จำนวน 700  คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)  และสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน(Stratified Random Sampling)  ดังนี้  1) คณะครู ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จำนวน 40 คน  2)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก   ปีการศึกษา 2551  จำนวน 330   คน  3)  ผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 330  คน    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อการประเมินจำนวน 2 ฉบับ   ฉบับที่ 1  สำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินโครงการ  และครูที่ปรึกษา  มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .9007    และฉบับที่ 2  สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยแบบประเมินผลสำเร็จโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .8865   และแบบประเมินความพึงพอใจโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .8046    วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ประเมิน  ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงความคิดเห็น ปัญหาข้อเสนอแนะ ที่เป็นคำถามปลายเปิด ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อความ (Content Analysis) แล้วสรุปและเขียนรายงานผลเชิงบรรยาย

                    ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

          1. ผลการประเมินด้านบริบท โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 พบว่า ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมาก  

          2. ผลการประเมินด้านปัจจัยดำเนินงาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 พบว่า ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมาก 

          3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 พบว่า ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมาก 

          4. ผลการประเมินด้านผลสำเร็จโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                 4.1  ผลการประเมินด้านผลสำเร็จของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนรามวิทยา  รัชมังคลาภิเษก  ปีการศึกษา 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการ และครูที่ปรึกษา พบว่า ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมาก

                 4.2  ผลการประเมินด้านผลสำเร็จโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนรามวิทยา  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2551 ตามความเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน พบว่า ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมาก                         

                 4.3  ผลการประเมินความสำเร็จด้านความพึงพอใจโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรามวิทยา  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน พบว่า ในภาพรวม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ   อยู่ในระดับมาก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แดง ทองเรือง

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน#แดง ทองเรือง#โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

หมายเลขบันทึก: 336650, เขียน: 15 Feb 2010 @ 09:57 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.53.239.78
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานทางวิชาการที่แดสงถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี จะขออนุญาตนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนนะคะ