ข้อสอบภาษาไทย ม.2

feeromone
แบบทดสอบภาษาไทยม.2
แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ วิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดลงกระดาษคำตอบ

 

 
คำชี้แจง จากข้อ ๑ – ๘ ข้อใดเป็นภาษาบาลี ให้เลือกตอบข้อ “ก” ถ้าเป็นสันสกฤต ให้เลือกตอบข้อ “ค”
๑. ลักษณะ              ๒. อุตุนิยมวิทยา         ๓. กีฬา                 ๔. ทุกข์
๕. ภรรยา               ๖. บุปผา                        ๗. อักษร                ๘. กัญญา
 
๙. คำนามในข้อใดทำหน้าที่ต่างกับข้ออื่น

 

.  หนังสือเล่มนี้ไม่มีใครสนใจเลย                        ข. เขาชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากที่สุด
ค.  นวนิยายชุดนี้พวกเขาเหล่านั้นชอบมาก ง. นวนิยายเรื่องนี้น่าสนใจ เพราะเป็นเรื่องที่ดีมาก
๑๐. ข้อความต่อไปนี้มีคำสรรพนามปรากฏอยู่กี่คำ
     “คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องอาหารการกินของครอบครัว โดยเฉพาะแม่บ้านผู้ทำครัวเองต้องคิดทุกวันว่า วันนี้ใครจะกินอะไร กินสามมื้อ คิดทั้งสามมื้อติดต่อกันเป็นลูกโซ่เพราะต้องเตรียมล่วงหน้า เช่น กินโจ๊กเป็นอาหารเช้า ก็บดข้าวสารแล้วต้มเอาไว้ ตั้งแต่เย็น ตอนเช้าก็ทำได้ทันทีเหมือนที่เขาปรุงขาย”
ก. 4 คำ          ข. 5 คำ          ค.6 คำ                  ง. 7 คำ
๑๑. ข้อใดใช้คำกริยาได้ถูกต้อง
 ก. ถ้าเขาไม่จำกัดตัวเองจากคนกลุ่มอื่น เขาก็จะเป็นที่รู้จักมากกว่านี้
ข.  เขาทำงานหนักมาก ไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัว ในที่สุดก็ต้องเลิกรากับภรรยา
 ค. นายช่างไม่ถือตัวเลย ช่วงพักกลางวันเขามักจะร่วมวงรับประทานอาหารกับคนงาน
ง.  นักท่องเที่ยวประทับใจที่เครื่องประดับของไทยราคาถูกแต่มีคุณภาพต่ำ
๑๒. ข้อใดมีคำสรรพนามมากที่สุด
 ก. ท่านมีบุญคุณต่อฉันมาก                                ข. ฉันเห็นนกเขาเกาะริมหน้าต่าง
 ค. ฉันอยากให้เขาไปหาท่านพร้อมกับเธอ                   ง. กระต่ายของฉันมันจ้องหน้าคุณอยู่
๑๓. ข้อใดใช้คำกริยาไม่ถูกต้อง
 ก. เขารบเร้าให้คุณพ่อพาไปเที่ยว                           ข. เขาเดินหกล้มเพราะความรีบร้อน
 ค. เขาแต่งตัวอย่างเร่งรีบเพื่อไปทำงาน                      ง. เขารู้สึกทุรนทุรายเมื่อไม่ได้ทำการบ้าน
๑๔. คำว่า “ดี” ในประโยคใดทำหน้าที่เป็นคำนาม
 ก. เธอทำคะแนนได้ดีมาโดยตลอด                 ข. อาดีไปซื้อของที่ตลาด
 ค. เราจะไปไหนกันดี                                     ง. เขามีผลการเรียนดีเสมอ
๑๕. ข้อใดใช้ลักษณะนามถูกต้อง
ก. ถนนเส้นนี้ยาวที่สุด                                    ข. พ่อซื้อแห 2 ตีน
ค. วัดลุ่มมีเจดีย์หลายองค์                                  ง. กระเป๋าลูกนี้สวยจริง
๑๖. ข้อใดไม่เป็นประโยค
 ก.งานแสดงอัญมณีล้ำค่าที่ศูนย์การค้าลาดพร้าว              ข.ธงไตรรงค์สะบัดพลิ้วบนยอดเขา
 ค.ขวดใบนี้บรรจุน้ำได้มาก                        ง.นักเตะลูกหนังหงส์แดงถึงไทยตอนเย็นวันนี้
๑๗. ประโยคใดไม่มีประธาน
 ก.ใครจะไปใครจะมาข้าไม่สน                             ข.เกิดเป็นคนควรตระหนักในศักดิ์ศรี
 ค.มาเมื่อไหร่ทำไมไม่บอกพี่                               ง.ทำอย่างนี้ไม่เหมาะหรอกกนะเธอ
๑๘. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
 ก.ฝนตกรถติด                                           ข.เขาเก่งหรือใครเก่ง
 ค.เขาช่างคุยมากเกินไป                                   ง.เขาขยันจึงรวย
๑๙. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว
 ก.สาหร่ายสังเคราะห์สามารถใช้แทนการกำจัดยุงด้วยวิธีอื่น ๆ
 ข.วิธีกำจัดยุงกับลูกน้ำที่เป็นพาหะของโรคเท้าช้างยากมาก
 ค.นักวิทยาศาสตร์สหรัฐได้เปิดเผยวิธีกำจัดยุงแบบใหม่
 ง.การปล่อยสาหร่ายสู่แหล่งน้ำจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล
๒๐. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
 ก.เขายื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดศรีสะเกษ
 ข.ขอทานสองผัวเมียโชคดีถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1โจรเจ้ากรรมกลับแย่งไปจากมือ
 ค.อาชีพต่าง ๆ ในกรุงเทพฯมิใช่ว่าจะเหมาะสมกับผู้ที่อพยพมาหางานทำเสมอไป
 ง.ปีนี้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดค่ายพักแรมที่เขาใหญ่
๒๑. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
 ก.เขายื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดศรีสะเกษ
 ข.ขอทานสองผัวเมียโชคดีถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1โจรเจ้ากรรมกลับแย่งไปจากมือ
 ค.อาชีพต่าง ๆ ในกรุงเทพฯมิใช่ว่าจะเหมาะสมกับผู้ที่อพยพมาหางานทำเสมอไป
 ง.ปีนี้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดค่ายพักแรมที่เขาใหญ่
๒๒. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
 ก.แม่ไปซื้อผ้าและตัดผมที่ตลาด                            ข.แม่ครัวไปซื้อกับข้าวที่ตลาด
 ค.แม่ไปซื้อผ้าแต่แม่ครัวไปที่ตลาด                 ง.แม่ครัวไปหาเพื่อนที่อยู่ที่ตลาด
 
๒๓. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
 ก.แม่ไปซื้อผ้าและตัดผมที่ตลาด                            ข.แม่ครัวไปซื้อกับข้าวที่ตลาด
 ค.แม่ไปซื้อผ้าแต่แม่ครัวไปที่ตลาด                 ง.แม่ครัวไปหาเพื่อนที่อยู่ที่ตลาด
๒๔. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
  ก.สุดาร้องเพลงไทยเดิมเพราะมาก                ข.ฐานะทางการเงินของเขาตกต่ำลงอย่างมาก
  ค.สมชายกับเพื่อนนัดซ้อมฟุตบอลทุกเย็น  ง.ทองดีทำการบ้านตามที่ครูบอกทุกครั้ง
๒๕. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร

 

. ประโยคขอร้อง                                       ข. ประโยคบอกเล่า
ค. ประโยคความซ้อน                                    ง. ประโยคคำถาม
๒๖. ข้อใดให้ความหมายของ e – mail ได้ถูกต้อง
ก. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์                         ข. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ค. ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์                               ง. ถูกทุกข้อ
๒๗. ถ้าโรงเรียนบ้านสดอจะทำเว็ปไซต์โรงเรียน น่าจะเป็นเว็ปไซต์อะไรมากที่สุด

 

. www.sadoor.com                                      ข. www.sadoor.co.th
ค. www.sadoor.ac.th                                     ง. www.sadoor.go.th
๒๘. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของหนังสืออีบุ๊คไม่ถูกต้อง

 

. ช่วยประหยัดกระดาษ                                  ข. มีเสียง และภาพประกอบ
ค. สามารถอ่านได้นาน สบายตา                           ง. สามารถศึกษาได้ตลอดเวลา
๒๙. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้อินเตอร์เน็ต

 

. ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น                    ข. ช่วยในการติดต่อสื่อสารในระยะไกล
๓๐. จากบทสนทนาให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

 

 “ คุณครู...........หนูมีเรื่องจะปรึกษาคุณครู........สมมติ..............สมมติ สมมติว่าหนูหน้าหมวย แล้วพอดีหนูเกิดป่วย หน้าสวย ๆ จะโทรมไหม....”
ก. คะ , คะ , นะค่ะ,ค่ะ                                     ข. ค่ะ , ค่ะ , นะคะ , ค่ะ
ค.คะ , ค่ะ, นะคะ , คะ                                     ง. ค่ะ , ค่ะ , น่ะค่ะ , คะ
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมข้อสอบ

คำสำคัญ (Tags)#ข้อสอบไทย ม.2

หมายเลขบันทึก: 335878, เขียน: 12 Feb 2010 @ 13:54 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:19 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 35, อ่าน: คลิก


ความเห็น (35)

IP: xxx.89.207.220
เขียนเมื่อ 

มีเฉลยน่าจะดี

ไม่ประสงค์ออกนาม
IP: xxx.232.190.32
เขียนเมื่อ 

ถ้ามีเฉลยน่าจะดีนะครับ

ฤดีพร
IP: xxx.26.26.2
เขียนเมื่อ 

อยากทําข้อสอบ***_ _จัง____อ่ะ

IP: xxx.25.123.154
เขียนเมื่อ 

ดี

IP: xxx.173.212.107
เขียนเมื่อ 

มีเฉลยจะดีมาก

IP: xxx.175.148.81
เขียนเมื่อ 

ความคิดดีมาก

joom
IP: xxx.175.148.81
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยนะคะ

joom
IP: xxx.175.148.81
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยนะคะ

Mymint
IP: xxx.53.163.225
เขียนเมื่อ 

ถ้ามีเฉลยคงดีนะค่ะ

มอสมี่
IP: xxx.26.169.22
เขียนเมื่อ 

♀ข้อ ยาก กว่า นี้ ได้ ไหม่____คราฟ ♀

saksit
IP: xxx.93.134.178
เขียนเมื่อ 

-v[86

วิทยา
IP: xxx.52.120.121
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ

IP: xxx.175.107.78
เขียนเมื่อ 

อารไยง่ายง่ายเอง

โด

น้องบี
IP: xxx.53.200.81
เขียนเมื่อ 

คําถามง่ายมากนะ

บี
IP: xxx.53.200.81
เขียนเมื่อ 

หาข้อสอบง่ายๆมาให้อีกหน่อย เพราะข้อสอบที่ออกมาง่ายมากเลยนะ

IP: xxx.173.108.167
เขียนเมื่อ 

เดด้ เเด้ เด้เด้

ส้ม
IP: xxx.172.227.233
เขียนเมื่อ 

ง่ายมากเลยค่ะ

โบ
IP: xxx.53.250.34
เขียนเมื่อ 

พอยังได้ค่ะ

 

Princess
IP: xxx.229.111.164
เขียนเมื่อ 

ขอให้ยากกว่านี้หน่อยนะคะ

ยู
IP: xxx.205.27.133
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

IP: xxx.53.219.25
เขียนเมื่อ 

ey4h

ไม่บอก
IP: xxx.121.13.223
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่มีเฉลยอ่ะ

ทินกร เหมือนวงษ์ธรรม
IP: xxx.93.182.155
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบภาษาไทย ม.2

 

น้องแป้ง
IP: xxx.108.113.147
เขียนเมื่อ 

สนุกกับการเรียนก่อนเปิดเรียนคะ

IP: xxx.121.222.205
เขียนเมื่อ 

งง

นิศาชล
IP: xxx.49.242.227
เขียนเมื่อ 

งงมากๆเลย

ฟ้าใส
IP: xxx.53.190.169
เขียนเมื่อ 

สนุกมาก

{pang}+-+
IP: xxx.122.54.172
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบนี้ออก จิงปะค่ะ

ถ้าออกก่อเจงงงงงงงงงมาก

อ่านหาพ่องมึงหลอ
IP: xxx.27.203.162
เขียนเมื่อ 

ถ้า มึง เก่ง ก็ อย่า จด ถ้า มึง จด แปล ว่า มึง ฉลาด

อา-หลิน
IP: xxx.26.98.170
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ อยากได้เฉลยมากค่ะ

คนที่เเสนดี
IP: xxx.172.215.97
เขียนเมื่อ 

ถ้ามีคําตอบน่าจะดีนะคับคุนครู

เต๋าคับ
IP: xxx.172.215.97
เขียนเมื่อ 

ทําไมไม่มีคาตอบฮะ

แอปเปิ้ลค่า
IP: xxx.27.59.24
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่มีคำตอบละคะถ้ามีคำตอบจะดีมากเลยค่ะ

้้เ้ิื เ้ดเก
IP: xxx.205.166.211
เขียนเมื่อ 

ด้ิืเ ้าทสดืิ ห ืะำยงิ ยำะิ ืยายวพำ

roun
IP: xxx.6.9.99
เขียนเมื่อ 

เฉลย อะคับ