Knowledge
พรพรรณ อุ้ม โพธิ์ศรีแก้ว

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(E-Marketing)


การนำเอาเทคโนโลยีมาใช่ในธุรกิจในด้านการตลาด เพื่อสร้างช่องทางออนไลน์สื่อสารไปสู่ลูกค้า

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(E-Marketing)

    การตลาดบนอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Internet Marketing เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านของการตลาดโดยครอบคลุมทั้งมุมมองภายในและภายนอกองกรค์ ดังนั้นจึงทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้มาจากการใช้เทคโนโลยี ทำให้เกิดการลงทุนทำตลาดบนอินเทอร์เน็ต อย่างเช่น เว็บไซต์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 

        แนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่มองว่าการตลาดมองว่าการตลาดไม่ได้ เป็นแค่การโฆษณาหรือการขาย ตามปรัชญาทางการตลาดสมัยใหม่องค์กร ต้องดำเนินงาน  โดยให้ความสำคัญไปที่ลูกค้า  ทุกฝ่ายในองค์กรจะต้อง  ประสานร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โดยก่อให้     เกิดผลกำไร  ตามมาการริเริ่มนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในธุรกิจและการเริ่มต้นทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากเกี่ยวข้องกับการทำวิจัยเพื่อทำความเข้าใจใน  ประสบการณ์ของลูกค้า  และปรับรูปแบบการบริการให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของลูกค้า

 

             

        การวางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์(E-marketing Planning)

  การวางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์(E-marketing Planning) เป็นสิ่งจำเป็นในการทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะเป็นการวางแผนทำวิจัยตลาดหรือทำการสือสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากแผนงานทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์(E-Marketing Plan) อยู่บนรากฐานของกลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

   ขั้นตอนที่ควรจะกระทำเมื่อมีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดไปจนถึงการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางการตลาด ดังรูป

รูปที่ 1.1 ตัวอย่างกรอบแนวคิดของการวางแผนทางการตลาดอิเล็กทรกนิกส์
ที่มา :http://2.bp.blogspot.com/_odVTvq9Dwtg/SugofDULN2I/AAAAAAAAAAM/e8a5g1TpYlk/s320/s_01.jpg

จากรูป1.1 แสดงให้เห็นตัวอย่างกรอบแนวคิดของการวางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ถึงกิจกรรมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์จะชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในทางกลับกันได้ชี้ให้เห็นถึงแผนงานทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis)

   เป็นการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและสถานการณ์ที่สำคัญในปัจจุบันของสินค้าหรือบริการจุดประสงค์ของการวิเคราะห์สถานการณ์คือ เพื่อทำความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถตั้งวัตถุประสงค์ที่เป็นจริง สอดคล้องกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดได้

การกำหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting)

  การกำหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีการระบุให้ชัดเจน เพราะว่าจะส่งผลกระทบถึงองค์กรได้ถ้ากำหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยกำหนดทิศทางการทำงาน การสื่อสารไปยังตลาดเป้าหมายให้กับองค์กร คุณค่าของวัตถุประสงค์สามารถถูกทดสอบด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่า SMART mnemonic ตัวอย่าง เช่น วัตถุประสงค์ที่มีลักษณะ เฉพาะเจาะจง(Specific) วัดผลได้(Measurable) ประสบความสำเร็จได้จริง(Achievable) ปฏิบัติได้จริง(Realistic) และมีข้อจำกัดเรื่องเวลา(Time-Constraints)

 กลวิธี (Tactics)   

ความคิดหลักของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P) จากมุมมองของลูกค้า ในแง่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วย

     สินค้า(Product) เป็นความต้องการของลูกค้าที่มีเว็บไซต์เป็นกลไกสำหรับอธิบายว่าคุณค่าของสินค้าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร

     ราคา(Price)ลูกค้าออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเปรียบเทียบราคาสินค้ากับเว็บไซต์อื่นๆและแหล่งซื้อดั้งเดิมอื่น

     แหล่งจัดจำหน่าย(Place) ความสะดวกในขั้นตอนการสั่งซื้อและการตอบสนองต่อลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

     การส่งเสริมการตลาด(Promotion) เป็นกลยุทธ์หรือเทคนิกต่างๆในการดึงดูดลูกค้าเข้ามายังไซต์เป็นตัวช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และมีส่วนช่วยผลักดันการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ เช่น การโฆษณา(Advertising) การส่งเสริมการขาย(Sales Promotion) ประชาสัมพันธ์(PR) และการตลาดทางตรง(Direct Marketing)

  

ที่มา: http://3.bp.blogspot.com/_iwcis7Fjzyo/SztgiJTB4hI/AAAAAAAABHs/Q55YJ6FpweU/s400/marketing-mix-2.gif

  ถูกเป็นส่วนหนึ่งในดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาดถูกขยายเพิ่มเติมจาก 4Ps เป็น7ส่วน(7Ps)โดยอีก3ส่วนที่เพิ่มเข้าไปสะท้อนถึงการให้บริการได้แก่ บุคคล(People) กระบวนการ (Processes) หลักฐานทางการกายภาพ (Physical Evidence) ก็คือการออกแบบเว็บไซต์หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า บุคคล กระบวนการ และหลักฐานทางการกายภาพเป็นสิ่งสำคัญในแง่ของการให้บริการ ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

   

รูปที่ 1.3 ตัวอย่างส่วนประกอบของส่วนประสมทางการตลาด
ที่มา:http://images.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%

  กลยุทธ์ (Strategy)

    ธุรกิจจะดำเนินงานอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิธีหรือแนวทางในการดำเนินการนั้น คือ กลยุทธ์ซึ่งประกอบอยู่ในแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างกลยุทธ์ทางการตลาด

    จากภาพที่5 เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันในความแตกต่างเหนือคู่แข่งในแง่ของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สามารถถูกสื่อสารออกมาผ่านคุณลักษณะพิเศษทางออนไลน์(Online Value Proposition)

การดำเนินงาน(Actions)

     ส่วนประกอบของการดำเนินการตลาดอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงกิจกรรมที่ผู้จัดการต้องปฏิบัติเพื่อให้แผนงานบรรลุผลสำเร็จ เมื่อมีการระบุว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ควรจะหาคำตอบในคำถามต่อไปนี้

  • ระดับการลงทุนของช่องทางออนไลน์เพียงพอต่อการให้บริการหรือไม่
  • ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานหรือไม่
  • กิจกรรมไดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการดูแลเว็บไซต์

   ในขั้นตอนนี้คือ การสรุปการดำเนินงานทั้งหมดที่ต้องการเกิดขึ้นในแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การควบคุม (Control)

    ส่วนประกอบของการควบคุมในแง่แผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำผ่านการวิจัยตลาดเพื่อให้ได้มุมมองและความคิดเห็นของลูกค้ารวมถึงการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือของเว็บไซต์ ที่ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมติดตามผลเพื่อประเมินว่าการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

 กระบวนการประเมิน

  • การส่งเสริมธุรกิจ(กำไรที่ได้จากช่องทางออนไลน์-รายได้ ต้นทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน)
  • ประสิทธิภาพทางการตลาด(ผลลัพธ์: ยอดขาย อัตราที่แสดงว่าเราขายสินค้าได้กี่ชิ้นจากจำนวนครั้งของการคลิกทั้งหมด ระดับพึงพอใจในช่องทางออนไลน์)
  • ประสิทธิภาพการตลาดอิเล็กทรอนิกส์(จำนวนครั้งที่คนเข้ามาเปิดเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และอัตราที่แสดงว่าเราขายสินค้าได้กี่ชิ้นจากจำนวนครั้งของการคลิก)

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล : เอกสารประกอบการเรียนธุรกรรมอิเล็กทรอนิคส์  โดย อ.กันยารัตน์  ศรีวิสทิยกุล
หมายเลขบันทึก: 335685เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2010 20:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 19:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (10)

เนื้อหาน่าสนใจดีครับ สามารถนำมาเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ E-Marketing ได้เป็นอย่างดี แล้วจะกลับมาอ่านเรื่องดีๆแบบนี้อีกนะครับ สู้ๆนะจ๊ะ ^^

ขอบคุณค่ะกับบทความน่าสนใจ

ได้ความรู้จากบทความนี้อย่างมากเลยค่ะ

รออ่านต่อนะคะ

เป็นบทความที่ดีมาก มีประโยชน์มากๆเลยครับ

บทความอย่างนี้น่าจะมีเยอะๆน่ะค่ะ

นักศึกษาจะได้นำไปใช้ได้

ดีมากเลยค่ะ

น่าสนใจมาก

นำความรู้ไปใช้ได้ค่ะ

ดีค่ะ,,,เป็นความรู้เพิ่มเติมที่ดี

เนื้อหาความรู้เจาะลึก

เข้าใจง่าย

เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมาก.................

เนื้อหาน้อยไปนิดนึง

ควรหามาเพิ่มเติม และยกตัวอย่างเพิ่มเติมหน่อย

จะดีมากเลยหละคับ ^ ^

เนื้อหาเป็นที่น่าสนใจดี

แต่ควรมีเยอะกว่านี้

จะได้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น

รงค์ฤทธิ์ สงวนศักดิ์

เยี่ยมมากๆครับ ถ้ามีตัวอย่างแผนการตลาดแบบ e-maketing ด้วยจะเยี่ยมมากๆเลยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท