Contact

การบริหารการศึกษาแนวใหม่

  การบริหารสู่ความเป็นเลิศ  

จากเหตุผลของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากในวงการศึกษาไทย ทำให้นักบริหารจำเป็นต้องทราบปัญหา เข้าใจ ปัญหาและทราบวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีความยืดหยุ่น มีวิสัยทัศน์ บริหารในสภาวการณ์รูปแบบใหม่ และสิ่งที่นักบริหารต้องปรับตัวคือ

   1.วิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล เข้าใจปัญหา

   2.พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ต่อต้าน

   3.พร้อมให้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

   4.พัฒนาตนเองสม่ำเสมอ

   5.เลิกคิดที่จะคอยรับคำสั่งอย่างเดียว

หลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ลักษณะเด่นมี 8 ประการ

 1.เน้นที่การปฏิบัติ

 2.ใกล้ชิดกับลูกค้า

 3.มีอิสระในการทำงาน

 4.เพิ่มผลผลิตโดยอาศัยพนักงาน

 5.สัมผัสกับงานอนย่างใกล้ชิด

 6.ทำแต่ธุรกิจที่เชี่ยวชาญ

 7.รูปแบบง่าย ผู้ปฏิบัติน้อย คุณภาพงานสูง

 8.เข้มงวดและผ่อนในขณะเดยวกัน

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 333919, Created: , Updated, , License: CC Attribution Non Commercial Share Alike, Read: Click

Tags #ความเป็นเลิศ

Recent Posts 

Comments (0)