เรียนรู้ร่วมกันก้าวสู่ LO

     เมื่อวาน (7 มิ.ย.)  เป็นวันแรกของเราชาว QAU 5 ชีวิต  นำทีมโดยท่านอาจารย์วิบูลย์  ได้มาทดลองใช้และร่วมกันเรียนรู้  Gotoknow Version 2 ไปพร้อมๆ กัน   ซึ่งท่านอาจารย์วิบูลย์ได้เรียกพวกเราประชุมด่วนเมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. เพื่อพูดคุยกันโดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ  ได้อย่างไม่เป็นทางการดังนี้ค่ะ 
    
     เริ่มจากการที่ท่านอาจารย์ได้เกริ่นถึงเป้าหมายของการประชุมกันในวันนี้ คือ  เราจะทำอย่างไรในการพัฒนาองค์กรของเราให้เป็นLearning Organization, LO   (โดยเริ่มจาก QAU) โดยอาจารย์ได้เกริ่นนำพร้อมกับชี้แจงให้เราฟังว่าเราได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย (ด้วยความยินดีและเต็มใจ) ให้เป็นหน่วยงานที่ดูแล KM ของมหาวิทยาลัย  และจะต้องมีหน้าที่ที่จะไปกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกๆ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจนเป็น LO และมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกัน 
    โดยเริ่มต้นท่านอาจารย์ได้ตั้งคำถามกับเราว่า  เราทำ KM กันเพื่ออะไร  ก็ได้คำตอบจาก ทั้ง 5 คน สรุปได้ว่า เพื่อพัฒนาคนให้เป็นบุคคลเรียนรู้  พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ท่านอาจารย์วิบูลย์จึงได้ให้แนวทางกับเราว่าเราชาว QAU น่าจะเป็นองค์กรแรกในมหาวิทยาลัยที่จะต้องพยายามพัฒนาตนเองให้เป็น LO ให้ได้ก่อน  และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ด้วยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงไปทั้งมหาวิทยาลัย

     โดย เป้าหมายในการเป็น LO ของเราที่อาจารย์วิบูลย์สรุปให้เราฟัง 3 ข้อ ก็คือ 
     1.  คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  (คิดดี  ทำดีต่อกัน 
           ผลงานก็จะออกมาดี)
     2.  เกิดความภาคภูมิใจในงาน และคุณค่าของตนเอง
     3.  บุคคลในองค์กรพัฒนาตนเองเป็นบุคคลเรียนรู้  เพราะได้
           แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) อยู่เสมอ  (ทำให้ความรู้ในตัวผู้นั้นได้
           พัฒนาความรู้อย่างก้าวกระโดด)

     จากนั้นท่านอาจารย์ได้เล่าถึง  DNA ของ QAU ที่เป็นหัวใจหลักที่จะก้าวสู้องค์กร LO ว่าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (ซึ่งจริงๆ แล้วท่านอาจารย์วิบูลย์ได้เคยเขียนไว้ในบันทึกแล้วแต่ดิฉันต้องขอโทษทุกท่านที่ยังหาบันทึกนั้นไม่เจอ  ซึ่งถ้าเจอแล้วจะนำมา Link ให้ได้อ่านกันภายหลังนะคะ)   โดย 2 ส่วนดังกล่าวมี องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ค่ะ

     1.  TRUST ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  ได้แก่
          1.1  สมรรถภาพ  คือ การทำงานให้บรรลุผล
          1.2  ความมีเสรีภาพ  คือ ให้สิทธิ เสรีภาพในการคิดและสร้างสรรค์งานกับบุคคลที่มอบหมายงานให้  เราเพียงคอยดูและให้คำแนะนำอยู่ห่างๆ  เพื่อให้เกิด excellence ในงาน
         1.3  ความยุติธรรม  เพราะจะไม่ทำให้เกิดความระหองระแหงภายในหน่วยงาน
         1.4  ความเมตตากรุณา  ผู้ที่เข้มแข็งกว่ามีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า และผู้ที่อ่อนแอมีสิทธิในการเรียกร้องขอความช่วยเหลือได้
        1.5  Team learning + Team working  โดยอาจารย์จะไม่แยกการทำงานออกจากการเรียนรู้  ซึ่งจะต้องทำไปพร้อมๆ กันเหมือนกับวันนี้ที่เราทำงานพร้อมกันเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
         (ซึ่งทั้ง 5 ข้อนี้  ดิฉันค่อนข้างคุ้นเคยเพราะอาจารย์วิบูลย์ยึดถือและกระทำกับเราชาว QAU อยู่เสมอมา)

     2.  CQI 
          2.1  การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) เพื่อประเมินตนเอง  และพัฒนาให้ดีขึ้น
          2.2  การวิจัย (วิจัยสถาบัน) เพื่อหาทางแก้ปัญหา
          2.3  การจัดการความรู้ (KM) คนที่อยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เพื่อช่วยกันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

     พอเราพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ จนเข้าใจตรงกัน เราก็จึงเริ่มเปิดเข้าใช้ Gotoknow  ลองใช้ใน icon ต่างๆ จนมั่นใจว่าทุกคนจะสามารถเข้าใช้ด้วยกันได้  ซึ่งอาจต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาตนเอง  และฝึกให้เกิดความเคยชินกับของใหม่อีกเล็กน้อย

     บันทึกนี้ถ้าดิฉันเขียนไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์  ขอเชิญชาว QAU เข้ามาช่วยกันเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะ  การประชุมในวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีอีกก้าวหนึ่งของเราชาว QAU ที่ได้รับทราบทิศทาง พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติจากผู้บริหารด้วยตนเอง  และเชื่อว่าเราจะก้าวไปพร้อมๆ กัน  เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เพื่อเป็นส่วนเล็กๆ ที่เข้มแข็งในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามที่เราฝันร่วมกันไว้ ...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (1)

เมตตา
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่บันทึกให้อ่าน ที่ทำงานของพี่ ยังไม่รวม team learning กับ team working เข้าด้วยกัน จึงค่อนข้างมีปัญหาการทำงานในยุคใหม่อยู่ พี่จะนำไอเดีย ของ มน. มานั่งคิดใคร่ครวญดู ประเด็นที่กล่าวข้างต้น น่าจะเป็นเหตผลสำคัญของการ ปรับตัวในการทำงานยุคใหม่ค่ะ