กฏหมายอาญา

  • มีลักษณะสำคัญสอดคล้อง  4  ประการ
  • ลักษณะของกฏหมายอาญา  เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร  มีบัญญัติไว้ชัดเจน
  • ที่มา  มาจากพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา 2546
  • ศักดิ์ของกฏหมาย  เป็นกฎหมายมหาชน
  • การใช้กฎหมาย

          ม.  2  บุคคลจะได้รับโทษในทางอาญาเมื่อได้กระทำการอันกฏหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด  และกำหนดใว้และต้องเป็นโทษที่บัญญัติใว้ในกฏหมาย  เรียกว่าโทษทางอาญา

         ม.  4  ผู้ใดกระทำความผิดต้องได้รับโทษตามกฏหมาย

         ม.  5  ความผิดใดที่กระทำแม้ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำในราชอาณาจักรโดยผู้กระทำให้เกิดผลนั้นในราชอาณาจักรหรือลักษณะแห่งการกระทำผลที่เกิดขึ้นควรเกิดในราชอาณาจักรหรือย่อมส่งเป็นผลเกิดขึ้นในราชอาณาจักร  ถือว่ากระทำผิดในราชอาณาจักร