แนวทางการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

                   1.หนังสือดี  2. บรรณารักษ์ดี  3. บรรยากาศดี

โรงเรียนต้องถือเป็นภาระสำคัญที่จะ

1. จัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่ดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการ

2.มีครูบรรณารักษ์หรือครูทำหน้าที่บรรณารักษ์ที่ดี พร้อมเสมอที่จะให้คำแนะนำและบริการผู้เรียนด้วยอารมณ์แจ่มใสและจริงใจ

3. มีหนังสือที่ดี/สื่อการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพสอดคล้องและครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งหนังสืออ่านเพิ่มเติม เสริมความรู้ที่หลากหลาย มีเนื้อหาสนุกสนาน เพลิดเพลินให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ตรงตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

สพฐ.กำหนกมาตรฐาน ห้องสมุดโรงเรียน  4 หมวด

               1. ผู้บริหารดี

               2. ครูดี(บรรณารักษ์/ครูทำหน้าที่บรรณารักษ์)

               3. ผู้เรียนดี

              4. ทรัพยากรสารสนเทศดี

       ดังนั้น ห้องสมุดดีเพิ่มโอกาสการพัฒนาปัญญาเด็กไทยให้ถั่วถึงเพื่ออนาคตของชาติ การอ่านเป็นรากฐานของการเพิ่มปัญญา และห้องสมุดดี ส่งเสริมการอ่านสร้างเด็กให้มีคุณภาพ