จราจร นักศึกษาใหม่เข้าหอพัก

สรุปการปฏิบัติงาน นักศึกษาใหม่เข้าหอพัก 3 มิถุนายน 2549

     มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดให้นักศึกษาใหม่ ประจำปรการศึกษา 2549 เขาหอพักนักศึกษาส่วนกลางในวันที่ 3  มิถุนายน 2549 โดยมีนักศึกษาใหม่ ประมาณ 3,000  คน  งานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่จัดระบบการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และให้การจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยได้ดำเนินการดังนี้
     1. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการระบบการจราจร
     2. ออกประกาศเสนทางการเดินรถทางเดียวให้นักศึกษาและบุคลากรทราบ

     3. จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามจัดต่าง ๆ ในบริเวณพื่นที่หอพักนักศึกษาส่วนกลาง
     เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้การจราจร ตามส่วนที่รับผิดชอบ  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
นอกจากการปฏิบัตงานด้าน จร. แล้ว ด้านการป้องปรามอาชญากรรม  งานรักษาความปลอดภัยก็ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด 
หมายเหตุ  ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกัยการจัดระบบจราจรเพื่อที่งานฯจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงในการปฏิบัติงานต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (1)

ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรทุกคน