โรคซึมเศร้า

ปีงบประมาณ 53  ได้เพิ่มให้มีการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า เพิ่มมากขึ้น

เพราะโรคซึมเศร้า เป็นสาเหตุหนึ่งของการฆ่าตัวตาย  การที่จะลดจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายลง จึงต้องเพิ่มการเฝ้าระวังมากขึ้น  และการคัดกรองโรคซึมเศร้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลถอัตราการฆ่าตัวตายลดลง  ในการคัดกรองจะใช้แบบคัดกรอง 2Q, 9Q, 8Q

และ สปสช.ได้จัดสรรงบให้สำหรับหน่วยงานที่ช่วยกันคัดกรอง  คิดรายละ 300 บาท/ปี ดังนี้

1.  เป้าหมาย  คือ 

     *  ต้องเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

     *  และมีโรคเรื้อรัง  5 โรค  ดังนี้  เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,โรคไต,โรคหัวใจ,และโรคมะเร็ง

     *  และต้องไม่เป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน ( เอาเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงและไม่เป็นโรคซึมเศร้า)

2.  แบ่งงบออกเป็น

2.1  คัดกรองเจอครั้งแรก และตรงตามเป้าหมาย  จะได้ 200 บาท

2.2 มีการติดตามเยี่ยมภายใน 1 ปี 4 ครั้ง  ได้ 100 บาท

2.2  กรณีที่ได้ไม่เต็มจำนวน   คือ  คัดกรอง  เจอมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า  (ได้ 200 บาท)   ส่งพบแพทย์วินิจฉัยโรค  * ถ้าแพทย์บอกว่าไม่เป็นโรคซึมเศร้า และมีการติดตามอีก  4 ครั้ง/ปี ( ได้ 100 บาท)

*  ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า  (จะไม่ได้รับเงิน 100 บาท) จะเข้าสู่ระบบการรักษาของทางหน่วยงาน

**  ในการนี้ ตัวชี้วัด โรคซึมเศร้า  คือ มีการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ของปีที่แล้ว  หมายถึง  ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคซึมเศร้าถึงจะได้ตามตัวชี้วัด **

แง่คิด  * ถ้าจะคัดกรองให้ได้รับเงินงบประมาณมากๆ อาจจะตกตัวชี้วัดได้ *

เรื่องการโปรแกรม 

ได้มีการพัฒนาระบบโปรแกรมทั้งแบบ  offline  และ  online   และเว็บของ สปสช. ทั้งหมด 3 อย่าง  คือ  ผู้ป่วย  1 ราย ต้องลงข้อมูลถึง 3  รายการ

เรียบเรียงโดย  สุภาภรณ์  แป่มจำนัก  นักจิตวิทยา