งานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การเรียนการสอน

งานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การเรียนการสอน

     การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาเรื่องคำซ้อน ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และหาประสิทธิภาพบทเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2544  โรงเรียนละงูพิทยาคม  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  จำนวน  20  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา  เรื่อง  คำซ้อน  ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  เวลาที่ใช้ในการทดลอง 5  คาบ  คาบละ  50  นาที  สถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  และค่าเฉลี่ย

     ผลการศึกษาพบว่า  บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา  เรื่องคำซ้อน  ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  82.33 / 81.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โสภา บุญตาปวน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 33089, เขียน: 03 Jun 2006 @ 16:33 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 10:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)