Competency คุณอำนวย 5

เครื่องมือ เทคนิคที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 สำหรับวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของ Competency คุณอำนวย ด้านสุดท้ายคือ เครื่องมือ เทคนิคที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้แก่  หาคนที่แก้ปัญหาได้สำเร็จมาเล่าในวง,  สร้าง Vision ส่วนตัว,  ใช้ SWOT ในการทำยุทธศาสตร์ LO/KM,  Master TOT สร้างวิทยากรต้นแบบ,  ไปขยายผลในพื้นที่ตนเอง,  QCC เอาปัญหามาเป็นประเด็นแลกเปลี่ยน,  Walk Rally เพื่อสร้างความสัมพันธ์/เชื่อใจกัน,  AAR,  ให้คุณอำนวยใหม่ได้ลองทำ โดยให้ประเด็นคำถาม ว่ามีอะไรบ้าง,  BAR,  ตรวจสุขภาพองค์กร,  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,  แฟ้มภูมิปัญญา,  มีคนช่วยชี้ ประเด็นความรู้/สกัดความรู้,  ทำอะไรต่อกับสิ่งที่เรียนรู้,  ไม่มีบทลงโทษ,  แบบฟอร์มง่ายๆ,  เรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป,  BEST Practice,  Benchmarking,  กระบวนการกลุ่ม,  การทำงานแบบโครงการ,  ข้ามสายงาน  และการใช้ Mental Models เพื่อสะท้อนภาพตนเอง   และ  9. การผลักดันให้เกิด CoP  ประกอบด้วย ค้นหาคุณเอื้อในองค์กร,  ค้นหาปัญหาในการทำงาน,  กำหนดเป้าหมาย Knowledge Vision,  กำหนดแนวทางไปสู่เป้าหมาย,  หาเจ้าภาพในการรับผิดชอบในการจัดประชุม,  มีการสื่อสารระหว่าง CoP อย่างต่อเนื่อง,  มีการบันทึกเล่าเรื่องความสำเร็จของสมาชิกใน CoP,  เน้นการทำงานในแนวราบ,  ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนในการให้กำลังใจในการทำงาน และมีการรวมกลุ่มคนที่ผ่านการอบรมในเรื่องที่ใกล้เคียงกัน  สำหรับปัญหาที่พบได้แก่  ทำอย่างไรถึงจะเชิญให้ทุกคนเข้าร่วมประชุม,  ทำอย่างไรให้มีการบันทึกลง Blog, ให้เล่าให้ฟัง  แล้วมีคนช่วยในการบันทึกลง Blog ,  คุณอ ำนวยควรจะต่อยอดในการให้ความรู้และสร้างกำลังใจให้กับผู้เขียน,  ใช้การบันทึกเสียงลงเทปแล้วนำมาถอดเนื้อหาไปเขียนลง Blog,  MP3,  e-mail  loopทำเป็นตัวอย่างในการเขียนทั้งรูปบทความวิชาการและเป็นเรื่องเล่า,  ใช้รูปภาพเจ้าของเรื่องเพื่อดึงดูดความสนใจ  และทำให้สมาชิกเกิดความมั่นใจในการทำ KM
          เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ   กับ Competency คุณอำนวยทั้ง  5  ด้าน  ดังนั้นถ้าหากท่านผู้อ่านท่านใดคิดว่าควรมีด้านใดเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะเกี่ยวกับ 5 ด้านก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยนะค่ะ

     พรพิมล    หรรษาภิรมย์โชค

 

                   Competency  คุณอำนวย   1           Competency  คุณอำนวย   2

                   Competency  คุณอำนวย   3           Competency  คุณอำนวย   4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ภาครัฐความเห็น (0)