ปัญหาการว่างงานในจังหวัดสงขลา (2)

PAN
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิสัยทัศน์ ของจังหวัดสงขลา “สงขลา 2551 ศูนย์กลางธุรกิจการค้า การบริการ และการศึกษาของภาคใต้ บนพื้นฐาน ความอยู่ดีมีสุข ของประชาชน”

ประเด็นยุทธศาสตร์

จากเป้าประสงค์ดังกล่าวได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุสูเป้าประสงค์จํานวนทั้งสิ้น4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางยางพาราโลก โดยมียุทธศาสตร์รองรับ จํานวน  5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการเชื่อมโยงภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคเอเชีย

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาในระดับมาตรฐานสากล

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค

ยุทธศาสตร์จากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางยางพาราโลก โดยมียุทธศาสตร์รองรับ จํานวน 5 ยุทศาสตร์ประกอบด้วย

โดยมียุทธศาสตร์รองรับ จํานวน 5 ยุทศาสตร์ประกอบด้วย

1.1 การพัฒนาการวิจัยและข้อมูลยางพารา

1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง

1.3 การเพิ่มปริมาณการใช้และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา

1.4 การพัฒนาระบบตลาดยางพารา

1.5 การพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการด้านยางพารา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการเชื่อมโยงภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชีย โดยมียุทธศาสตร์รองรับ จํานวน 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

โดยมียุทธศาสตร์รองรับ จํานวน 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

2.1 พัฒนาศักยภาพทางการขนส่งสองฟากฝั่งทะเล (อันดามัน – อ่าวไทย)

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการค้าและบริการระหว่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาในระดับมาตรฐานสากล โดยมียุทธศาสตร์รองรับ จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

โดยมียุทธศาสตร์รองรับ จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มศักยภาพ

3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

3.3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานบริการให้คงไว้ซึ่งความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล

3.4 ส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ

3.5 ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ

3.6 พัฒนาบุ คลากรองค์กรการกีฬา โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเป็น

เจ้าภาพกีฬาระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค โดยมียุทธศาสตร์รองรับจำนวน

โดยมียุทธศาสตร์รองรับจำนวน

1 ยุทธศาสตร์ คือ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับสู่ความเป็นนานาชาติ

วิสัยทัศน์ ของจังหวัดสงขลา “สงขลา 2551 ศูนย์กลางธุรกิจการค้า การบริการ และการศึกษาของภาคใต้ บนพื้นฐาน ความอยู่ดีมีสุข ของประชาชน” เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว จังหวัดได้กำหนด“เป้าประสงค์” ไว้ 3 ประการ คือ ของจังหวัดสงขลา “สงขลา 2551 ศูนย์กลางธุรกิจการค้า การบริการ และการศึกษาของภาคใต้ บนพื้นฐาน ความอยู่ดีมีสุข ของประชาชน” เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว จังหวัดได้กำหนด“เป้าประสงค์” ไว้ 3 ประการ คือ

1.ภาคธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวและการบริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

2.ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M_ECON_RU#3ความเห็น (0)