เรื่องที่วิจัย รายงานการพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
“ณ นครอุทิศ”

ผู้วิจัย นางสารภี ประชุม

ปี 2552

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อจัดทำหนังสือแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทักษะการอ่านเพื่อจับใจความก่อนและหลังใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

สมมุติฐานของการวิจัย

ผู้เรียนที่ใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนสามารถอ่านเรื่อง เรียนรู้คำศัพท์ เข้าใจความหมายและตอบคำถามได้

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 45 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากจำนวนประชากรนักเรียน 290 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน จำนวน 45 คน เพื่อหาคุณภาพของหนังสือ แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแบบบันทึกความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 45 คน ในโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้รายงานเป็นผู้ดำเนินการในปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 ภาคเรียน แล้วนำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ค่าเฉลี่ย

และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ

ผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความเป็นแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความของนักเรียนเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะสูงกว่าก่อนการใช้หนังสือแบบฝึกพัฒนาทักษะ และผลการดำเนินการพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2552 ก้าวหน้ากว่าปีการศึกษา 2551