จากเมื่อวาน  พวกเราคณะสาธารณสุขฯ  และกำลังพลจากกองแผนงาน  ฝ่ายอาคารสถานที่  ได้ช่วยกันขับเคลื่อน  วัสดุอุปกรณ์จากสำนักงานชั้น  5  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   มาบ้านใหม่ของพวกเรา  ณ  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  คณะพยาบาลศาสตร์  บ้านหลังใหม่  (ปัจจัยเกื้อหนุน)ที่เรา ๆ ต่างภาคภูมิใจ.......  กับบ้านใหม่หลังนี้