ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ความมหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการเกิดสารสนเทศ
ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหา     ความจริงหรือการคำนวณสำหรับ การหาค่าความจริง ปกติคือข้อมูลดิบ (Raw Data)
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น นำความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า นำมาความรู้ทางด้านเคมีมาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น
สารสนเทศหรือสารนิเทศ   (Information)   คือ    ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบมาคำนวณหรือประมวลผล อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้สามารถนำไปใช้ได้ทันที
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology : IT) หมายถึง กระบวนการในการจัดการข้อมูล ให้อยู่ในรูปของข่าวสารที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือช่วยในการตัดสินใจ โดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ในรูปฐานข้อมูล (Database)
แผนภาพกระบวนการเกิดสารสนเทศ
Data   ----->   Processing  ----->  Information
                
หมายเหตุ  ขั้นตอนการ  Proessing  อาจจะหมายถึงการประมวลผลด้วยเทคโนโลยีหรือการประมวลผลด้วยใช้มนุษย์  เช่น  มือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความเห็น (4)

Kroo..Aor
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับ...สมาชิกใหม่

         หวังว่าชุมชนแห่งนี้....คงได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ...เราจะร่วมกันสร้างเด็ก ๆ ในชุมชนของเรา  ให้มีศักยภาพในด้านการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง

ครูอ้อเจ๋งจริง ๆ
IP: xxx.7.165.193
เขียนเมื่อ 

อืม

 

nuknik
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะที่เอาข้อมูลมาใส่ไว้ได้ประโยชน์มากเลยคะ