กระบวนการเกิดสารสนเทศ
ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหา     ความจริงหรือการคำนวณสำหรับ การหาค่าความจริง ปกติคือข้อมูลดิบ (Raw Data)
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น นำความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า นำมาความรู้ทางด้านเคมีมาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น
สารสนเทศหรือสารนิเทศ   (Information)   คือ    ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบมาคำนวณหรือประมวลผล อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้สามารถนำไปใช้ได้ทันที
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology : IT) หมายถึง กระบวนการในการจัดการข้อมูล ให้อยู่ในรูปของข่าวสารที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือช่วยในการตัดสินใจ โดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ในรูปฐานข้อมูล (Database)
แผนภาพกระบวนการเกิดสารสนเทศ
Data   ----->   Processing  ----->  Information
                
หมายเหตุ  ขั้นตอนการ  Proessing  อาจจะหมายถึงการประมวลผลด้วยเทคโนโลยีหรือการประมวลผลด้วยใช้มนุษย์  เช่น  มือ