วันนี้ทดลองสร้างบล็อก...เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สมาชิกทุกท่านสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์..ได้นะ....พี่พึ่งใช้เป็นครั้งแรก...พี่สอนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  1  และประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3