เปลี่ยนองศาเซลเซียสให้เป็นฟาเรนไฮต์
ให้คูณด้วย 9 ได้เท่าไรแล้วจึงหารด้วย 5
จากนั้นบวก 32 ก็จะได้องศาฟาเรนไฮต์

เปลี่ยนองศาฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส
ให้ลบด้วย 32 แล้วคูณด้วย 5 จากนั้นจึง หารด้วย 9