ปฏิรูปการศึกษา

อัญชลี
โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา:การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       จากที่ได้อ่านจุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2552 นั้น ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา มีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 อย่างแท้จริง คือ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 ในปีการศึกษา 2552 และเป็นโรงเรียนWorld Class School

      ซึ่งการบริหารจัดการของโรงเรียนใช้แบบมีส่วนร่วม จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมน องค์กรท้องถิ่น และที่สำคัญที่สุด คือ กรรมการสถานศึกษา โดยออกมาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดตามความถนัดของผู้เรียน ความสนใจ ความต้องการ ผู้เรียนสามารถเลือกในวิชาที่ชอบและชอบในวิชาที่เรียนได้ เพราะโลกของการเรียนไม่มีขอบเขต  ซึ่งในการจัดหลักสูตรแบบหน่วยกิตเป็นหลักสูตรทางเลือก (Alternative School Currculum)โดยกล้าคิด กล้าทำกับสิ่งที่ท้าทาย โดยใช้หลักการแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism Approach)การใช้ทฤษฎีทางเลือก (Dialectic Thinking Theory)และการใช้ทฤษฎีวิพากษ์วิธี(Dialectic Approach)ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอยู่ตลอดว่าต้องการเรียนรู้สิ่งใดบ้าง ซึ่งการจัดหลักสูตรการเรียนแบบนี้โดยเน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด จะเป็นการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพ

                                                                          ..........ครูแก้ว.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกอัญชลี

คำสำคัญ (Tags)#อุบลบริหาร8

หมายเลขบันทึก: 327569, เขียน: 13 Jan 2010 @ 19:36 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 11:57 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

           การปฏิรูปการศึกษาครั้งแล้วครั้งเล่า ตั้งแต่ในอดีดถึงปัจจุบันยังไม่ประสบ     ผลสำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และด้านพฤติกรรมการสอนของครูในยุกต์เก่า ๆ แต่ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ย่อท้าพยายามปรับกลยุทธ์ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ..วันนี้ขอนำเสนอ นโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ ที่ต้องขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จในปี 2553 มีดังนี้
1.การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) เป้าหมาย คนไทยทุกคนต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบการศึกษา และนอกระบบ การศึกษา หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
กรอบการปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 มี 3 เรื่อง สำคัญ
1. คุณภาพ
2. ขยายโอกาสทางการศึกษา
3. เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
แนวในการพัฒนา 4 ด้าน (4ใหม่)
1. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้มีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาคุณภาพของครูยุคใหม่โดยยกเครื่องอบรมครูและผู้บริหารกว่า 400,000 คน
3. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ โดยมุ่งกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นการศึกษา และ อปท. รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (5 ฟรี)
1. เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 ปี (ฟรี 5 เรื่อง คือ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ)
2. Tutor chanel
3. อาหารเสริม “ดื่มนม” ทุกคน
4. อาหารกลางวันฟรี
5. คนพิการให้เรียนฟรี จนถึง ป. ตรี ทุกคน

เขียนเมื่อ 

ครูแก้วคนสวยไปหมด..ถ้ามีเวลาไปเยี่ยมที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยก็คงจะดี จะได้ไปดูว่าที่เขาทำได้นั้นเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน ..ทำไมหนอเขาถึงทำได้....คงจะเหมือนกับคำคมที่ว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ สิบมือคล่ำไม่เท่าคลำเอง..อุ๊ยบ่แมนพูดผิด..สิบมือคลำไม่เท่าลงมือทำเอง...

ปล.เปลี่ยนรูปใหม่ได้แล้ว..มันสวยเกินไป