จากที่ได้อ่านจุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2552 นั้น ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา มีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 อย่างแท้จริง คือ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 ในปีการศึกษา 2552 และเป็นโรงเรียนWorld Class School

      ซึ่งการบริหารจัดการของโรงเรียนใช้แบบมีส่วนร่วม จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมน องค์กรท้องถิ่น และที่สำคัญที่สุด คือ กรรมการสถานศึกษา โดยออกมาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดตามความถนัดของผู้เรียน ความสนใจ ความต้องการ ผู้เรียนสามารถเลือกในวิชาที่ชอบและชอบในวิชาที่เรียนได้ เพราะโลกของการเรียนไม่มีขอบเขต  ซึ่งในการจัดหลักสูตรแบบหน่วยกิตเป็นหลักสูตรทางเลือก (Alternative School Currculum)โดยกล้าคิด กล้าทำกับสิ่งที่ท้าทาย โดยใช้หลักการแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism Approach)การใช้ทฤษฎีทางเลือก (Dialectic Thinking Theory)และการใช้ทฤษฎีวิพากษ์วิธี(Dialectic Approach)ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอยู่ตลอดว่าต้องการเรียนรู้สิ่งใดบ้าง ซึ่งการจัดหลักสูตรการเรียนแบบนี้โดยเน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด จะเป็นการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพ

                                                                          ..........ครูแก้ว.....