การศึกษาปฐมวัย เป็นการศึกษาเพื่อให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ขวบ