วชช. ตาก (21): รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร "พนักงานสุขภาพชุมชน" ตอน 2


แนวคิดของการจัดทำหลักสูตรนี้ ไม่ได้รับฝึกอบรมทั่วไป แต่เน้นการรับคนในชุมชนท้องบถิ่นห่างไกลชายแดน มาเรียนเพื่อจะได้กลับไปทำงานในบ้านเกิดของเขาได้อย่างต่อเนื่องและเข้าใจบริบทของชุมชนอย่างดี

11.  การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 2                                 90                                           3(0-6-3)

วัตถุประสงค์

  1. มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ  และป้องกันโรคแก่บุคคล  ครอบครัว  และชุมชน
  2. มีความสามารถในการประเมิน  และวินิจฉัย  ความต้องการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของบุคคล  ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวมได้
  3. สามารถจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในสถานพยาบาลและในชุมชนได้

คำอธิบายรายวิชา

                        ฝึกปฏิบัติงานในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล  ครอบครัว  และชุมชนในสถานพยาบาล และชุมชน เช่น คลินิกเด็กดี   คลินิกฝากครรภ์  คลินิกโภชนาการ  การวางแผนครอบครัว  การเสริมภูมิคุ้มกันโรค  การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  การเยี่ยมหลังคลอด  อนามัยการเจริญพันธุ์  อนามัยโรงเรียน  ปัญหาโภชนาการ  การดูแลผู้สูงอายุ  และการวินิจฉัยชุมชน และการควบคุมป้องกันโรคประจำท้องถิ่น

12.  อนามัยสิ่งแวดล้อม 2                                                                 60                           2(0-4-3)

วัตถุประสงค์

  1. มีทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล  อนามัยสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลและในชุมชน
  2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาของชุมชน
  3. นำแนวคิดหลักการไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

                        ฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  ที่พักอาศัยและอาคารสถานที่  อนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการคุณภาพน้ำ  การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล  การควบคุมการกำจัดแมลงและสิ่งนำโรค  การควบคุมมลพิษทางอากาศ  การควบคุมเหตุรำคาญ  การสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน  และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

13.  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                             300                         3(300 ชม.)

วัตถุประสงค์

  1. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุขไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพในสถานพยาบาลและในชุมชนได้
  2. ฝึกการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสุขภาพ
  3. ฝึกการวินิจฉัยชุมชน  เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนได้
  4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

                ฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัยและสถานบริการสุขภาพชุมชน   เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการดูแลสุขภาพของบุคคล   ครอบครัว  ชุมชน  แบบผสมผสาน และองค์รวมที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและบริบทของชุมชน

ศท 0202

 

การพัฒนาตน

 

3(2-2-5)

 

 

Self  Development

 

 

วัตถุประสงค์   

1.  มีความรู้และเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และเข้าใจตนเอง

2.  สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา

3.  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อการทำงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ

4.  ดำรงชีวิตอย่างฉลาด มีจริยธรรมและมีความสุข

5.  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความมุ่งหมายและใช้ชีวิตให้มีคุณค่า

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรมมนุษย์ ตนและกระบวนการเกิดตน กระบวนการพัฒนาตน และเทคนิคในการพัฒนาตน มนุษย์สัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมและการบริหารความขัดแย้ง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การรับมือกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาต้องจัดทำกระบวนการพัฒนาตน 1 โครงการ โดยมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนให้สำเร็จตามเป้าหมายใน เวลา 1 ภาคเรียน

ศท 0303

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

 

Life  and  Environment

 

วัตถุประสงค์    

1.  มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการวิทยาศาสตร์ ความรู้และเจตคติวิทยาศาสตร์

2.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิทยาศาสตร์

3.  มีทักษะการแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

4.  มีความรู้ ความเข้าใจต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

5.  สามารถคิด  วิเคราะห์  ตรวจสอบและเลือกสิ่งอุปโภคและบริโภคในการกิน การอยู่ และการมี 

      ชีวิตที่ยืนยาว

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา เรียนรู้เรื่องกระบวนการการวิทยาศาสตร์ ความรู้และเจตคติวิทยาศาสตร์ วิธีการวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การแก้ปัญหาโดยวิธีการและกระบวนการวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ความรู้และวิธีการวิทยาศาสตร์เพื่อการกิน การอยู่และการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ

วิชาสังคมศาสตร์

ศท 0401

 

จังหวัดศึกษา(ตากศึกษา)

 

3(2-2-5)

 

 

Province Studies

 

 

ชื่อรายวิชาตั้งชื่อแปรตามชื่อจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ เช่น ระนองศึกษา นราธิวาสศึกษา ตราดศึกษา เป็นต้น ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Ranong Studies, Narativas Studies,Trad Studies เป็นต้น

วัตถุประสงค์

                1.  มีความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมา สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด

                2.  มีความรู้ ความเข้าใจสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด

                3.  มีความรู้ ความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพของจังหวัด

                4.  มีความรู้ ความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร พืชพรรณและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

                5.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม

                6.  ตื่นตัวในการเรียนรู้และสำนึกรักผูกพันต่อท้องถิ่นแผ่นดินแม่

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเรียนรู้เรื่องของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน ในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินค้า พืชพรรณ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา  ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร   และจะต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 2.00  และผ่านการสอบประมวลผลรวมตลอดหลักสูตร  ตามระเบียบการเรียนการสอนและการวัดผล   และปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชนและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 327027เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2010 23:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 20:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี