บทคัดย่อ

เอกสารประกอบการเรียน

ชื่อเรื่อง :    รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชา ท 40216

                 การใช้ห้องสมุด  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                 ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้รายงาน :  นางจุฑามาศ  ปานคีรี

ตำแหน่ง   :  ครูชำนาญการ  โรงเรียนกบินทร์วิทยา  อำเภอกบินทร์บุรี

                  จังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่ปราจีนบุรี  เขต 2

ปีที่ทำการศึกษา : ปีการศึกษา  2551

 

บทคัดย่อ

สมมติฐานของการศึกษา

                1.  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระ        การเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน

                3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ           การเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระ        การเรียนรู้ภาษาไทย  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

        1.1  ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน    กบินทร์วิทยา  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  ปีการศึกษา 2551  จำนวน  4  ห้องเรียน  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1-5/4  จำนวน  198  คน 

                1.2  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนกบินทร์วิทยา  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2          ปีการศึกษา  2551  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  จำนวน  50  คน  โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เป็นห้องเรียนที่มีผู้เรียนคละความสามารถ  คือ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

             เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จำนวน 8  หน่วยการเรียนรู้  ดังนี้

      เล่มที่  1  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  

      เล่มที่ 2  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  วัสดุห้องสมุด

      เล่มที่ 3  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง   การจัดหมวดหมู่หนังสือ 

      เล่มที่  4   เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง  บัตรรายการหนังสือ

      เล่มที่  5   เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  หนังสืออ้างอิง

      เล่มที่ 6  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  6  เรื่อง  การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงาน

      เล่มที่ 7  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่อง  การเขียนอ้างอิงในรายงาน

      เล่มที่  8  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  หนังสือและการระวังรักษา

        4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  จำนวน  40  ข้อ 

        4.3  แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนประจำชุดเอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จำนวน 8 เล่ม  เล่มละจำนวน  15  ข้อ

        4.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จำนวน  10  ข้อ

          ผลการศึกษาพบว่า

         1.  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  โดยรวมเท่ากับ 93.06/89.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ 80/80    

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนกบินทร์วิทยา  หลังการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชา ท 40216  การใช้ห้องสมุด  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สูงกว่าก่อนการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชา  ท 40216  การใช้ห้องสมุด  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

        3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  ( ค่าเฉลี่ย  =3.69)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  อยู่ในระดับมากทุกรายข้อ   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด

คำสำคัญ (Tags)#บรรณารักษ์#เอกสารประกอบการเรียน#โรงเรียนกบินทร์วิทยา#วิชาการใช้ห้องสมุด

หมายเลขบันทึก: 326543, เขียน: 10 Jan 2010 @ 14:08 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 14:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)