การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกจำแนกแยกแยะข้อมูล  จัดหมวดหมู่ หาความสัมพันธ์ของข้อมูล  ข้อดี ข้อเด่น และข้อสรุปต่อเรื่อง เหตุการณ์ หรือภาพนั้น ๆ