การตั้งชมรมพยาบาลชุมชน จังหวัดสกลนคร           
             มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นชมรมพยาบาลชุมชน จังหวัดสกลนคร โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้
 ชื่อชมรม  :  “  ชมรมพยาบาลชุมชนเพื่อสังคมสุขภาพดี   จังหวัดสกลนคร ”
เรียกเป็นภาษาอังกฤษ  : “ THE  SAKON  NAKHON  COMMUNITY  NURSE  FOR  HEALTHY  SOCIETY ”
วัตถุประสงค์ชมรม      :  
  1. ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี  ความเข้าใจอันดี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพยาบาลชุมชน 
  2. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกชมรม ตามสมควรแก่กรณี               
  3. ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเกี่ยวกับศาสตร์และศิลปะของวิชาชีพพยาบาล ทั้งในด้านการศึกษาและการปฏิบัติให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ               
  4. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและสารสนเทศทางการพยาบาลชุมชน               
  5. ส่งเสริม ผดุงไว้ซึ่งเกียรติและคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาลชุมชน รวมถึงสมาชิกผู้ได้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน               
  6. เพื่อร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคม และเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดี
          ที่ประชุมเห็นชอบ และรับรองระเบียบข้อบังคับของชมรมพยาบาลชุมชนเพื่อสังคมสุขภาพดี  จังหวัดสกลนคร  และกำหนดให้คณะกรรมการก่อตั้งชมรมจัดประชุมชี้แจงและรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม ดังนี้
          วันที่ 21 มกราคม 2553 จัดประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมดุสิตา รพร.สว่างแดนดิน  
          วันที่ 22 มกราคม 2553 จัดประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสกลนคร
 กำหนดวาระการประชุมดังนี้
                          -  ทิศทางการพัฒนาการพยาบาลชุมชน 
                          -  แผนการพัฒนาการพยาบาลชุมชน 
                          -  การประเมินค่างานของพยาบาลแนวใหม่  
                          -  การจัดตั้งชมรมพยาบาลชุมชนเพื่อสังคมสุขภาพดี จังหวัดสกลนคร   
                          -  การรับฟังความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางการทำงาน  
                          -  รับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม ถ่ายรูปทำเนียบสมาชิกชมรม