มติก่อตั้งชมรมพยาบาลชุมชนเพื่อสังคมสุขภาพดี จังหวัดสกลนคร

ก่อตั้งชมรมพยาบาลชุมชนเพื่อสังคมสุขภาพดี จังหวัดสกลนคร
การตั้งชมรมพยาบาลชุมชน จังหวัดสกลนคร           
             มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นชมรมพยาบาลชุมชน จังหวัดสกลนคร โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้
 ชื่อชมรม  :  “  ชมรมพยาบาลชุมชนเพื่อสังคมสุขภาพดี   จังหวัดสกลนคร ”
เรียกเป็นภาษาอังกฤษ  : “ THE  SAKON  NAKHON  COMMUNITY  NURSE  FOR  HEALTHY  SOCIETY ”
วัตถุประสงค์ชมรม      :  
 1. ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี  ความเข้าใจอันดี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพยาบาลชุมชน 
 2. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกชมรม ตามสมควรแก่กรณี               
 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเกี่ยวกับศาสตร์และศิลปะของวิชาชีพพยาบาล ทั้งในด้านการศึกษาและการปฏิบัติให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ               
 4. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและสารสนเทศทางการพยาบาลชุมชน               
 5. ส่งเสริม ผดุงไว้ซึ่งเกียรติและคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาลชุมชน รวมถึงสมาชิกผู้ได้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน               
 6. เพื่อร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคม และเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดี
          ที่ประชุมเห็นชอบ และรับรองระเบียบข้อบังคับของชมรมพยาบาลชุมชนเพื่อสังคมสุขภาพดี  จังหวัดสกลนคร  และกำหนดให้คณะกรรมการก่อตั้งชมรมจัดประชุมชี้แจงและรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม ดังนี้
          วันที่ 21 มกราคม 2553 จัดประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมดุสิตา รพร.สว่างแดนดิน  
          วันที่ 22 มกราคม 2553 จัดประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสกลนคร
 กำหนดวาระการประชุมดังนี้
                          -  ทิศทางการพัฒนาการพยาบาลชุมชน 
                          -  แผนการพัฒนาการพยาบาลชุมชน 
                          -  การประเมินค่างานของพยาบาลแนวใหม่  
                          -  การจัดตั้งชมรมพยาบาลชุมชนเพื่อสังคมสุขภาพดี จังหวัดสกลนคร   
                          -  การรับฟังความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางการทำงาน  
                          -  รับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม ถ่ายรูปทำเนียบสมาชิกชมรม
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมพยาบาลชุมชนเพื่อสังคมสุขภาพดี จังหวัดสกลนคร

คำสำคัญ (Tags)#มติก่อตั้งชมรมพยาบาลชุมชนเพื่อสังคม จังหวัดสกลนคร

หมายเลขบันทึก: 326436, เขียน: 10 Jan 2010 @ 09:44 (), แก้ไข: 24 May 2012 @ 16:35 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

รู้จักคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลชุมชน

 1. นางนภัสวรรณ  บุตรแสนคม   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                    ประธานกรรมการ
 2. นางจินตนา  เมืองแทน         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                              รองประธานกรรมการ
 3. นางภัชรี  อามาตย์มนตรี        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                            กรรมการ
 4. นางมยุรา  กมลสุวรรณ์          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
 5. น.ส.ไก่ทอง  สอนสิงห์ไชย    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                              กรรมการ
 6. น.ส.จารุวรรณ  ฤทธิธรรม       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                              กรรมการ
 7. นางเกษมณี  ไชยรบ             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                              กรรมการ
 8. นางวรินทร์วรดี วิภาอังควรานิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                              กรรมการ
 9. นางพิสมัย  พรหมพันห้าว       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                              กรรมการ
 10. นางไพร์วรรณ  ขุนทูน           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                              กรรมการ
 11. นายอิทธิพล  นามโพธิ์ชัย      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                         กรรมการ
 12. นางสาววลัยพร  กุลวงศ์         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                         กรรมการ
 13. นางน้ำฝน  กุศลาไสยานนท์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                         กรรมการ
 14. น.ส.มาริสา  กองแก้ว            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                         กรรมการ
 15. นางมาลัย  ทิพจร                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                         กรรมการ
 16. นางสิริภัทร  มาตราช             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                         กรรมการ
 17. นางปิยะฉัตร  จันทะเสน         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                         กรรมการ
 18. นางสุดาพร  นุกูลกิจ              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                         กรรมการ
 19. น.ส.รุ่งรจิต  ราษฎร์เจริญ       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   กรรมการ
 20. นางพันมหา  ลดาพงษ์          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                              กรรมการ
 21. นางณิชกานต์  ลาภะ            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                         กรรมการ
 22. นางจิราภรณ์   ศรีเวียงธวัช     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                         กรรมการ
 23. น.ส.เจริญศรี  บุพศิริ             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                         กรรมการ
 24. นางนงนุช  เอี้ยงลักขะ           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                              กรรมการ/เลขานุการ
 25. น.ส.บุญนิสา  ภูมิศรี             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                              กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 26. นางอรัญญา  ส่งเสริม            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                              กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 27. น.ส.บุญยัง  ขันธหัด             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                         กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 28. นางชดาภร  ศิริคุณ               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
เขียนเมื่อ 

เป็นแนวคิดที่ดีครับ...ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ขอเป็นกำลังใจ

พยาบาลเวชปฏิบัติ ปี 2552