จากการที่ชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้สิ้นสุดวาระ  และได้มีการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตั้งแต่ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 25 พ.ค. 2549  ปรากฏว่ามีบางกลุ่มโรงเรียนยังไม่ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับกลุ่มโรงเรียนมาเลย ดังนี้คือ กลุ่มหนองหาน 2 กลุ่มหนองหาน 3 และกลุ่มหนองหาน 4  จึงแจ้งให้กลุ่มโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น แจ้งรายชื่อคณะกรรมการระดับกลุ่มโรงเรียน ด่วนด้วย!