ค้นหาอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด

ทุกๆ ปี จะมีการค้นหาอสม.ดีเด่นตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อนำไปประกวดในระดับเขต ภาค และประเทศต่อไป กระบวนการประกวดเป็นวิธีการหนึ่งของการค้นหาคนที่ทำดี เป็นการยกย่องคนดีให้มีกำลังใจทำดีทำดีต่อไป และเป็นการเอาความดีนี้ไปขยายผลต่อไป

แต่เนื่องจากเป็นการประกวด จึงทำให้กระบวนการค้นหาคนดีและความดีจึงต้องทำอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ตัวแทนที่มีผลงานดีเด่นจริงๆ แต่ก็ไม่ละเลยหัวใจของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองของอสม.ดีเด่นในแต่ละพื้นที่ เป็นการเอาผลงาน นวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ลานโพธิลานไทร วัดอรัญญาวาส อำเภอเมืองน่าน คลาคล่ำไปด้วยอสม. พี่เลี้ยง และผลงานนวัตกรรมต่างๆ ที่นำมาจัดแสดง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แต่ละคน แต่ละที่ ก็นำเอาผลงานเด็ดๆ มาจัดแสดง เป็นที่สนใจแก่เพื่อนๆ อสม. และพี่เลี้ยง นับว่าปีนี้มีอสม.เข้าประกวดมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และแต่ละคนล้วนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้วทั้งสิ้น สร้างความหนักอกหนักใจแก่กรรมการที่มาร่วมคัดเลือกเป็นยิ่งนัก

การประกวดอสม.ดีเด่น แบ่งออกเป็น ๑๑ สาขา ได้แก่

๑. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

๓. สาขาส่งเสริมสุขภาพ

๔. สาขาจัดการสุขภาพ

๕. สาขาคุ้มครองผู้บริโภค

๖. สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. สาขาบริการ ศสมช.

๘. สาขาอนามัยแม่และเด็ก

๙. สาขาป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

๑๐. สาขาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๑๑. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

การได้รับคัดเลือกเป็นอสม.ดีเด่นระดับจังหวัดหรือไม่ อาจไม่สำคัญเท่ากับว่าวันนี้ได้มาพบปะ พูดคุย นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ได้ไอเดีย ได้ความคิด ได้ตัวอย่าง นำเอาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองต่อไป

ผลการประกวด อสม.ดีเด่น ปี ๒๕๕๓

       ๑. นายเปลี่ยน  โทนิน        สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

       ๒. นางเทียมจันทร์  วัดคำ   สาขาการดำเนินงานเอดส์ในชุมชน

       ๓. นางรัตนา  แก้วหล้า       สาขาสุขภาพจิตในชุมชน

       ๔. นายสมฤทธิ์  ปัญญาวงค์ สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

       ๕. นางยุพิน  สีต๊ะสาร        สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

       ๖. นางสมพร  จันทูล         สาขาการบริการใน ศสมช.

       ๗. น.ส.กฤษณา  แปงเครื่อง   สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

       ๘. นางกัญญารัตน์  ทองลอบ  สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค

       ๙. นายคำ  เตลา      สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

       ๑๐. นายเอนก  สิทธิ          สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

       ๑๑. นางนงคราญ  สุยะตา   สาขาอนามัยแม่และเด็ก

การเอาคนดี ความดี มารวมกัน ทำให้เห็นพลังแห่งความดีที่จะช่วยขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนได้เดินหน้าสร้างความสุขของคนน่านต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาวะคนน่านความเห็น (1)

ผม ลองให้ อสม.สมัครดูครับ

เป็นเน้นประกวด ไม่เน้นทำงาน วัยดึกเซ็งครับ

หมายเลขบันทึก

323811

เขียน

29 Dec 2009 @ 10:53
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 22:08
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก