ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี คือ

       เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ หรือการจัดการข้อขูลสื่สาร  สารสนเทศเป็นการรวบรวมระหว่างเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร