ความหมายนัยตรง-ความหมายนัยประหวัด


ความหมายของคำในภาษาไทยมี ๒ ลักษณะ คือ

๑.ความหมายนัยตรง คำที่มีความหมายตรงตัว เช่น

ดาว หมายถึง สิ่งที่เห็นเป็นดวงบนท้องฟ้าเวลามืด

เก้าอี้ หมายถึง ที่สำหรับนั่ง มีขา

เพชรหมายถึงชื่อแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้ำแวววาวกว่าพลอยอื่น ๆ

นกขมิ้น หมายถึง ชื่อนกชนิดหนึ่ง ตัวเท่านกเอี้ยง มีหลายสี

กา หมายถึงชื่อนกชนิดหนึ่ง ตัวสีดำ ร้อง กา ๆ

๒. ความหมายนัยประหวัด คำที่ไม่ได้แปลความหมายตรงตัว แต่จะแปลความหมายเปรียบเทียบ ซึ่งทุกคนในสังคมเข้าใจความหมายนั้นเป็นอย่างดี อาจใช้ว่า คำที่มีความหมายโดยนัย หรือ คำที่มีความโดยอุปมา ก็ได้ เช่น

ดาว หมายถึงบุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่ง

เก้าอี้ หมายถึง ตำแหน่ง

เพชรหมายถึงบุคคลที่มีคุณค่า

นกขมิ้น หมายถึง คนเร่ร่อน ไม่มีที่พำนักเป็นหลักแหล่ง

กาหมายถึงความต่ำต้อย

ตัวอย่างการใช้คำที่มีความหมายนัยตรง-ความหมายนัยประหวัด

นัยตรง - นักเรียนช่วยกันจัดเก้าอี้ในห้องเรียน

นัยประหวัด - ส.ส.กำลังแย่งเก้าอี้กัน

นัยตรง - เราจะเห็นดาวชัดเจนในคืนเดือนมืด

นัยประหวัด - ภราดรวดีเป็นดาวเด่นในการประกวดเชียร์ลีดเดอร์

นัยตรง - ผู้หญิงชอบเครื่องเพชร

นัยประหวัด - ขุนช้างขุนแผนเป็นเพชรเม็ดงามประดับวงวรรณกรรมไทย

ถึงเวลาทดสอบความเข้าใจแล้วค่ะ

๑. คำว่า "ดอกไม้" ในข้อใดมีความหมายนัยตรง

ก. พูดจาภาษาดอกไม้

ข. ขอมอบดอกไม้ให้ด้วยใจรัก

ค. ดอกไม้จากสรวงสวรรค์วรรณกวี

ง. ขอมอบดอกไม้ในสวนไว้เพื่อมวลประชา

เฉลย คำตอบที่ถูก คือ ข้อ ข

๒. ข้อใดมีความเชิงอุปมาทุกคำ

ก. ม้าใช้ แกะดำ ไก่แก้ว ขี้กบ

ข. กาฝาก แมวมอง นกต่อ หน้าม้า

ค. ลูกหม้อ ติดกระเป๋า เทกระจาด ตกกระป๋อง

ง. คอหอย ก้นกบ มือมืด ขาไพ่

เฉลย คำตอบที่ถูกคือ ข้อ ก ทุกคำในคำตอบล้วนมีความหมายเชิงอุปมา ยกเว้น ขี้กบ ในข้อ ก มีความหมายตรงตัว ว่า ขี้ของกบ