Natural Yoga & Relax

สร้างสมดุลชีวิต ด้วยวิถีธรรมชาติ
     การสร้างสมดุลทั้งสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ  สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะสามารถนำพาเราให้ไปถึงจุดนั้นได้ ส่วนหนึ่ง ก็คือ การนำพาตัวเองก้าวข้ามผ่านความเคยชินเดิมๆ ในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้เราได้พัฒนาตน สู่สมดุลทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาพกาย และจิตใจความเห็น (0)