การสร้างสมดุลทั้งสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ  สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะสามารถนำพาเราให้ไปถึงจุดนั้นได้ ส่วนหนึ่ง ก็คือ การนำพาตัวเองก้าวข้ามผ่านความเคยชินเดิมๆ ในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้เราได้พัฒนาตน สู่สมดุลทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ