แบบ ก.ค.ศ.1

ครูอ้น
แบบ ก.ค.ศ.1 ของฉัน

ก.ค.ศ. 1

แบบเสนอขอรับการประเมิน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

ทุกตำแหน่ง

 

วิทยฐานะที่ขอ ครูชำนาญการ

สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ปฐมวัย

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ นางมยุรีย์ นามสกุล คันฉ่อง

อายุ ..... ปี อายุราชการ 12 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี - วิชาเอก - จากสถาบันการศึกษา -

2. วุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. วิชาเอก การจัดการทั่วไป

จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฎภูเก็ต

3. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี - วิชาเอก - จากสถาบันการศึกษา -

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 69 (พ)

สถานศึกษา/หน่วยงาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอ/เขต เมืองตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 1

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ขั้น 14,330 บาท

2. การรับราชการ

2.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2540

2.2 เคยดำรงตำแหน่ง ที่สำคัญ ดังนี้

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง รับเงินเดือน

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท)

6 พฤษภาคม 2540 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 4,700

16 ธันวาคม 2546 ครู 1 ระดับ 3 7,040

24 ธันวาคม 2547 ครู อันดับ คศ. 1 8,670

1 ตุลาคม 2552 ครู อันดับ คศ. 1 14,330

2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546

2.4 เคยขอมีวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. –

3. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)

สายงานการสอน

3.1 การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (ชั้น/ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน)

3.1.1 ปฏิบัติการสอนใน “ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย” ดังนี้

ที่ ชื่อรายวิชา จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ ห้องเรียน รวมจำนวนชั่วโมง จำนวน

ผู้เรียน

1 กิจกรรมสนุกกับคอมพิวเตอร์ ชั้นอนุบาล 14 1/1 – 1/4

2/1 – 2/4 6

8 151

159

2 ดูแลนักเรียนชั้นอนุบาลช่วงนอนพักผ่อน 4 1/1 - 1/4 4 151

3 กิจกรรมโยคะลีลาพัฒนาสุขภาพ 1 1/1 – 2/4 1 310

รวม 3 กิจกรรม 19 310

 

3.2 จำนวนชั่วโมงที่สอน/ สัปดาห์

สรุป รวมกิจกรรมที่สอน ทั้งหมด 3 กิจกรรม

รวมจำนวนชั่วโมงที่สอน ทั้งหมด 19 ชั่วโมง/สัปดาห์

รวมจำนวนนักเรียนที่สอน ทั้งหมด 310 คน

 

3.3 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจำชั้น /ครูประจำกลุ่มฯ

ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย

3.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ

-

3.5 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

3.5.1 ปฏิบัติงานวิชาการชั้นอนุบาล

3.5.2 ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ดังนี้

- งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบ E-office

- รายงานข้อมูลทางการศึกษา (O-BEC ) ระยะที่ 1 - 2

- งานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (SMIS)

- งานเว็บไซต์ / สารสนเทศทางการศึกษา

- งานข้อมูลสถานศึกษา (Data on web)

- งานสำมะโนนักเรียน

- งานการรับนักเรียน

- งานจดบันทึกรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

- เก็บหนังสือเข้าแฟ้ม

- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.5.3 ปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ดังนี้

- โครงการสนุกกับคอมพิวเตอร์

- โครงการหนูน้อยโยคะลีลา

- โครงการโลกสวยด้วยมือหนู

- โครงการพัฒนางานสารสนเทศ

- โครงการวันสำคัญ

- โครงการกินเท่าไรใช้ให้หมด

3.5.4 ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวันพุธ

3.5.5 ปฏิบัติหน้าที่เวรยามสถานศึกษา ตอนกลางวัน

3.5.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียน และผู้บังคับบัญชา

 

4. การรายงานด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้าพเจ้าได้เสนอรายงานด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพตามแบบ ก.ค.ศ. 2 และจัดทำเป็นเอกสาร จำนวน 4 ชุด พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง จำนวน 1 ชุด ไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ

 

5. ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ

ข้าพเจ้าขอรับการประเมินโดยรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด เช่น ตำแหน่งครู โดยรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร เกียรติบัตรผ่านการอบรม เป็นต้น ไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ

6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)

ข้าพเจ้าได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) โดยใช้ แบบ ก.ค.ศ. 3 และจัดทำเป็นเอกสาร จำนวน 4 ชุด มาพร้อมนี้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละหัวข้อ ดังนี้

1) ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ผลการประเมินของกิจกรรมสนุกกับคอมพิวเตอร์ และผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมโยคะลีลาพัฒนาสุขภาพ

2) ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และสภาพของงาน ที่ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติ

ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง

(ลงชื่อ) ผู้ขอรับการประเมิน

(นางมยุรีย์ คันฉ่อง)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

การตรวจสอบและรับรอง

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง

(ลงชื่อ) ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

(นายกิตติศักดิ์ นานช้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

 

การตรวจสอบคุณสมบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ

ได้ตรวจสอบแล้ว

 มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

 ขาดคุณสมบัติ (ระบุ) .....................................................................

(ลงชื่อ) ..................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ

(................................................)

ตำแหน่ง ...............................................................

วันที่ ...........เดือน ............................ พ.ศ. ...................

(ลงชื่อ) .................................................................

(............................................................)

(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

วันที่ ...........เดือน ............................ พ.ศ. ...................

ภาคผนวก

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฉันเพิ่งยื่นขอ คศ.2

คำสำคัญ (Tags)#ขอเลื่อนวิทยฐานะ#ก.ค.ศ.1#ขอ คศ.2 ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ต.ค. 52#ขอ คศ.2#แนวการเขียน ก.ค.ศ.1

หมายเลขบันทึก: 321588, เขียน: 20 Dec 2009 @ 03:51 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:22 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

พิมพ์
IP: xxx.204.203.188
เขียนเมื่อ 

ต้องการ ตัวอย่างการเขียน ก.ค.ศ.3 ชำนาญการ หลักเกณฑ์ใหม่ค่ะ พอจะมีไหมค่ะ

เขียนเมื่อ 

ไม่มีค่ะ

เขียนเมื่อ 

มีของเพื่อนครู รุ่นพี่คะ ถ้าจะเอาก็ต้องติดต่อเองนะคะ สนใจเมล์มาก็ได้ค่ะ

IP: xxx.172.233.140
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ