โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม4-6 แข่งที่่ EEF 2009 ม.ราชภัฎอุบลฯ

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 43140

เครื่องวัดการเคลื่อนที่แบบวงกลม  

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

  โดย

นางสาว   ลลิตา     ปัทวงศ์

นางสาว   จีรวรรณ   พันธุ์วิริยะกูล

นางสาว    วราภรณ์   คุณโสตร์

                       โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์   

ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น ม. 4 - 6

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2552  วันที่ 9-11 ธันวาคม  2552