ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

           1. ได้สินค้าและบริการที่ดีกว่า

           2. เพิ่มความได้เปรียบทางสังคม

           3. เพิ่มความถูกต้องลดข้อผิดพลาดของข้อมูล

           4. เพิ่มคุณภาพชีวิตและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

          อ้างอิง

 http://www.school.net.th