ปัญหาของพืช ข้อจำกัดและโอกาส

 • ปัญหาของพืช ข้อจำกัดและโอกาส

   

 • ปัญหาเพลี้ยไฟในการส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยในบางช่วง
 • เกษตรกรขาดความรู้ในการดูแลรักษาและจัดการสวนที่ถูกต้อง ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำมีการปนเปื้อนของโรคและแมลง และต้นทุนการผลิตสูง
 • ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาโรงเรือน การจัดการน้ำ การจัดการธาตุอาหาร การพัฒนาการบรรจุหีบห่อ ทำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้ออกสู่ตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ
 • องค์กรเกษตรกรยังไม่มีความเข้มแข็ง ทำให้ขาดความร่วมมือในการควบคุมคุณภาพ ปัจจัยการผลิต คุณภาพผลผลิต และปริมาณการผลิต
 • ขาดการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของท้องตลาด
 • มีการเพาะปลูกในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ ผลผลิตจึงมีคุณภาพต่ำ
 • ขาดการเชื่อมโยงตลาดกับแหล่งผลิตและขนาดตลาดกลางมาตรฐานกล้วยไม้ ทำให้กล้วยไม้ที่ออกสู่ตลาดยังไม่มีมาตรฐานที่ดีพอ และราคาต่ำ
 • ผู้ส่งออกบางรายมีการตัดราคากันเองเพื่อต้องการส่วนแบ่งในตลาด ทำให้ราคาส่งออกต่ำลง
 • ค่าระวางขนส่งทางอากาศมีราคาสูงและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการส่งมาก (ตุลาคม -ธันวาคม)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog_pintiyaความเห็น (0)